Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 79

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

81
Įvadas
Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“!
Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo
gaminį registruokite adresu www.philips.com/
welcome.
svarbu
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį
vadovą ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia
informacija vėliau.
-
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant
vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis
ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims,
neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent
juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų
saugą atsakingas asmuo.
-
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
-
Naudokite tik pateiktą maitinimo laido kištuką.
-
Maitinimo laido kištukas transformuoja 100–240 V
įtampą į saugią, žemesnę nei 24 V, įtampą.
-
Maitinimo laido kištuke yra transformatorius.
Niekada nenupjaukite maitinimo laido kištuko,
norėdami jį pakeisti kitu, nes galite sukelti pavojingą
situaciją.
-
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido kištuko.
-
Jei maitinimo laido kištukas pažeistas, norėdami
išvengti pavojaus, pakeiskite jį nauju originaliu.
-
Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas nesudrėkęs.
-
Barzdaskutę kraukite ir laikykite 5–35 °C
temperatūroje.
-
Prieš plaudami barzdaskutę po tekančiu vandeniu,
visada išjunkite ją iš tinklo.
liEtuviškai