Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 90

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

92
ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai
pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta,
reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/
welcome.
svarīgi
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā
varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
-
Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni)
ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai
ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr
par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus
apmācījusi izmantot šo ierīci.
-
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi
bērni.
-
Lietojiet tikai komplektā esošo barošanas
kontaktspraudni.
-
Barošanas kontaktspraudnis transformē 100-240
voltu spriegumu uz drošu spriegumu, kas ir mazāks
par 24 voltiem.
-
Barošanas kontaktdakšā ir iebūvēts strāvas
pārveidotājs. Nenogrieziet šo barošanas
kontaktdakša, lai aizvietotu to ar citu kontaktdakšu,
jo tas noved pie riskantas situācijas.
-
Nelietojiet bojātu barošanas kontaktspraudni.
-
Vienmēr, kad barošanas kontaktdakša ir bojāta,
nomainiet to ar oriģinālā tipa kontaktdakšu, lai
izvairītos no bīstamām situācijām.
-
Raugieties, lai barošanas kontaktspraudnis nekļūst
slapjš.
-
Uzlādējiet un glabājiet skuvekli no 5°C līdz 35°C
temperatūrā.
latviEšu