Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 10

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
181
Kontrollera batterinivån
Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.
När handenheten inte sitter i
basstationen/laddaren anger staplarna
batterinivån (från full till låg).
När handenheten är placerad i
basstationen/kopplad till laddaren
blinkar staplarna tills laddningen är
klar.
Ikonen för tomt batteri blinkar.
Batteriet är svagt och behöver laddas.
Om du pratar i telefon hör du varningssignaler
när batterierna snart är tomma. Handenheten
stängs av när batterierna är helt slut.
Vad är standbyläge?
Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. När
handenheten är borttagen från laddningsenheten
visar vilolägesskärmen datum och tid. När
handenheten sitter i laddningsenheten visar
vilolägesskärmen tiden som skärmsläckare.
Ändra PIN-kod för
fjärråtkomst
Kommentar
Standard-PIN-koden för fjärråtkomst till telefonsvararen
är 0000, och för att öka säkerheten är det viktigt att
ändra den.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Fjärrstyrning]
>
[Byt
PIN-nummer]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
2
Ange den gamla PIN-koden och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
3
Ange den nya PIN-koden och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
4
Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta
sedan genom att trycka på
[Spara]
.
»
Inställningen har sparats.
Ladda handenheten
När du vill ladda handenheten placerar du den i
laddningsenheten. När handenheten är korrekt
placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.
»
Handenheten börjar laddas.
Kommentar
Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
Om handenheten blir varm medan batterierna laddas
är det normalt.
Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen
(se 'Ställa in dockningston' på sidan 195).
Telefonen är nu klar att använda.