Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 12

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
183
Snabbval
1
Tryck på
eller
.
2
Slå telefonnumret.
»
Numret rings upp.
»
Det aktuella samtalets längd visas.
Slå numret innan du ringer
1
Slå telefonnumret
• Om du vill radera en siffra trycker du
[Rensa]
.
• Om du vill ange en paus håller du ned
.
2
Tryck på
eller
för att ringa samtalet.
Kommentar
Om du hör varningssignaler är handenhetens batteri
nästan urladdat, eller så är handenheten utom räckvidd.
Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare
basstationen.
Kommentar
Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella
samtalet.
4 Samtal
Kommentar
När strömmen bryts kan telefonen inte användas för
nödsamtal.
Tips
Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller
medan ett samtal pågår (se 'Kontrollera signalstyrkan'
på sidan 184).
Ringa samtal
Du kan ringa samtal på följande sätt:
Snabbval
• Slå numret innan du ringer
• Ringa upp det senaste numret
• Ringa från återuppringningslistan.
• Ringa från telefonbokslistan.
• Ringa från samtalsloggen
Ringa samtal
Du kan ringa samtal på följande sätt:
Snabbval
• Slå numret innan du ringer
Tips
Information om hur du ringer ett samtal med hjälp
av nummer i återuppringningslistan, telefonboken och
samtalsloggen finns i enhetens användarhandbok.