Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 15

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

186
SV
Medan du talar i telefon
Du kan växla från en handenhet till en annan
under ett samtal:
1
Håll
nedtryckt.
»
Samtalet från den som för tillfället
ringer upp parkeras.
2
Välj handenhetens nummer och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
»
Vänta på att den andra parten ska
besvara samtalet.
Växla mellan samtal
Tryck på
[Ext.]
för att växla mellan samtalet
utifrån och intercom-samtalet.
Överföra ett samtal
1
Håll ned
under ett samtal.
»
De handenheter som är tillgängliga för
intercom visas.
2
Välj handenhetens nummer och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
3
Tryck på
när den andra parten besvarar
samtalet.
»
Samtalet har nu överförts till den valda
handenheten.
Ringa gruppsamtal
Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan
handenhetsanvändare och personer som ringer
utifrån. Det krävs att två handenheter delar
samma basstation.
5
Intercom- och
gruppsamtal
Den här funktionen fungerar endast om
alla handenheterna som är registrerade till
basstationen är
Philips CD69
-modeller.
Ringa samtal till en annan
handenhet
Kommentar
Om basstationen bara har två registrerade handenheter
håller du ned
eller väljer
[Meny]
>
när du vill
ringa den andra handenheten.
Ikonen
är bara tillgänglig i CD690.
1
Tryck ned och håll
nedtryckt eller välj
[Meny]
>
.
»
De handenheter som är tillgängliga för
intercom visas.
2
Välj handenhetens nummer och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
»
Den valda handenheten ringer.
3
Tryck på
på den valda handenheten.
»
Intercom-samtalet upprättas.
4
Tryck på
[Avbryt]
eller
för att avbryta
eller avsluta intercom-samtalet.
Kommentar
Om den valda handenheten är upptagen visas
[Upptaget]
på handenhetens skärm.