Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 18

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
189
Namnge handenheten
Namnet på handenheten kan bestå av upp till
14 tecken. Det visas på handenhetens skärm i
standbyläget.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Telefonnamn]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
2
Ange eller redigera namnet. Om du vill
radera ett tecken väljer du
[Rensa]
.
3
Bekräfta genom att trycka på
[Spara]
.
»
Inställningen har sparats.
Ställa in menyspråk
Kommentar
Den här funktionen gäller endast modeller där flera
språk kan användas.
Tillgängliga språk varierar från land till land.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Språk]
och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj ett språk och bekräfta valet genom att
trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
7 Telefoninställ-
ningar
Du kan anpassa inställningarna så att du får en
personlig telefon.
Den här funktionen fungerar endast om
alla handenheterna som är registrerade till
basstationen är
Philips CD69
-modeller.
Ange datum och tid
Ytterligare information finns i kapitlet "Komma
igång" i avsnittet "Ange datum och tid" och
"Ange datum- och tidsformat'.
ECO-läge
I läget
ECO
minskas handenhetens och
basstationens överföringseffekt under pågående
samtal eller när telefonen är i standbyläge.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Eko-läge]
och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[På]
/
[Av]
och bekräfta genom att
trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
»
ECO
visas i standbyläge.
Kommentar
När
ECO
är inställt på
[På]
kan anslutningsområdet
mellan handenheten och basstationen minskas.