Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 23

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

194
SV
Lägg till ett nytt nummer till listan
över spärrade nummer
1
Välj
[Meny]
>
>
[Samtalsspärr]
>
[Spärrnummer]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
2
Ange PIN-koden. Standard-PIN-koden är
0000.
3
Välj en kontakt i listan och bekräfta genom
att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Kommentar
Numret i spärrlistan kan ändå sändas som en extern
linje för babyvakt.
Ändra PIN-koden
1
Välj
[Meny]
>
>
[Samtalsspärr]
>
[Byt
PIN-nummer]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
2
Ange den gamla PIN-koden och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
3
Ange den nya PIN-koden och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
4
Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta
sedan genom att trycka på
[Spara]
.
»
Inställningen har sparats.
Samtalslisttyp
Alla inkommande eller missade samtal kan visas i
den här menyn.
Välj samtalslisttyp
1
Välj
[Meny]
>
>
[Samtalslisttyp]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj ett alternativ och bekräfta sedan
genom att trycka på
[OK]
.
11 Tjänster
Telefonen har ett antal funktioner som hjälper
dig att hantera samtalen.
Den här funktionen fungerar endast om
alla handenheterna som är registrerade till
basstationen är
Philips CD69
-modeller.
Automatiskt gruppsamtal
Om du vill delta i ett externt samtal med en
annan handenhet trycker du på
.
Aktivera/avaktivera automatiskt
gruppsamtal
1
Välj
[Meny]
>
>
[Konferens]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Auto]
/
[Av]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Samtalsspärr
Du kan spärra telefonen från att ringa vissa
utgående samtal.
Välj spärrläget
1
Välj
[Meny]
>
>
[Samtalsspärr]
>
[Spärrläge]
och bekräfta genom att trycka
[OK]
.
2
Ange PIN-koden. Standard-PIN-koden är
0000.
3
Välj
[På]
/
[Av]
och bekräfta sedan genom
att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.