Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 26

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
197
Avregistrera handenheterna
1
Om två handenheter delar samma
basstation kan du avregistrera en handenhet
med en annan handenhet.
2
Välj
[Meny]
>
>
[Avregistrering]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
3
Välj numret på den handenhet som ska
avregistreras.
4
Bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
»
Handenheten har avregistrerats.
Tips
Handenhetens nummer visas bredvid handenhetens
namn i standbyläget.
Samtalstjänster
Samtalstjänsterna beror på nätverk och
land. Kontakta tjänsteleverantören för mer
information.
Kommentar
För att samtalstjänsterna ska fungera ordentligt ska du
se till att aktiverings- och/eller avaktiveringskoderna har
angetts korrekt.
Manuell registrering
Om den automatiska registreringen misslyckas
kan du registrera handenheten manuellt till
basstationen.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Registrera]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
2
Håll
intryckt på basstationen i 5
sekunder.
Kommentar
För modeller med telefonsvarare hör du en
bekräftelsesignal.
3
Ange system-PIN-koden. Tryck på
[Rensa]
om du vill göra rättningar.
4
Tryck på
[OK]
för att bekräfta PIN-koden.
»
Registreringen slutförs på mindre
än 2 minuter. Basstationen tilldelar
automatiskt handenheten ett
handenhetsnummer.
Kommentar
Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation
hittas inom en viss period visas ett meddelande i
handenheten. Upprepa ovanstående procedur om
registreringen misslyckas.
Kommentar
Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan
göras.