Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 31

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

202
SV
När den här symbolen med en överkryssad
papperskorg visas på produkten innebär det att
produkten omfattas av det europeiska direktivet
2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta
närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella
negativa effekter på miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-
direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras
med normalt hushållsavfall.
Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av batterier eftersom korrekt kassering
bidrar till att minska negativ påverkan på miljö
och hälsa.
När den här logotypen visas på en produkt
innebär det att ett ekonomiskt bidrag
har betalats till det förbundna nationella
återvinningssystemet.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits
bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att
dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar,
skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas
och återanvändas om det monteras isär av ett
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna
för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.