Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 4

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

Svenska
SV
175
Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol,
ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan
skada enheten.
Utsätt inte telefonen för stark hetta genom
uppvärmning eller direkt solljus.
Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka
störningar i den.
När du använder telefonen som en babyvakt
Var försiktig
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
Se till att babyenheten och sladden är utom räckhåll för
barnet (minst en meter bort).
Håll föräldraenheten minst 1,5 meter borta från
babyenheten för att förhindra akustisk feedback.
Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekhage.
Täck aldrig över föräldra- eller babyenheten med
någonting (t.ex. en handduk eller en filt). Se alltid till att
babyenhetens ventilationshål är fria.
Vidta försiktighetsåtgärder så att ditt barn kan sova
säkert.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av
personer som inte har kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
Om du placerar föräldraenheten bredvid en sändare
eller någon annan DECT-apparat (t.ex. en DECT-telefon
eller trådlös router för internet) kan kontakten med
babyenheten förloras. Flytta babyvakten längre borta
från de andra trådlösa apparaterna tills anslutningen
återställs.
Den här babyvakten är avsedd som en hjälp. Den är
inte någon ersättning för ansvarig och ordentlig vuxen
tillsyn och bör inte användas på så sätt.
Arbets- och förvaringstemperatur
• Använd på en plats där temperaturen alltid
är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 %
relativ luftfuktighet).
• Förvara på en plats där temperaturen alltid
är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 %
relativ luftfuktighet).
• Batteriets livslängd kan förkortas vid låga
temperaturer.
1
Viktiga säker
-
hetsinstruktioner
Strömkrav
• För den här produkten krävs
strömförsörjning med 100-240
V AC. Vid
strömavbrott kan kommunikationen gå
förlorad.
• Spänningen på nätverket är klassificerad
som TNV-3 (Telecommunication Network
Voltages), enligt beskrivning i standarden EN
60950.
Varning
Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda
sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån
strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget
alltid är lättåtkomligt.
Så här undviker du skador och dålig funktion
Var försiktig
Använd endast den strömförsörjning som anges i
användaranvisningarna.
Använd endast de batterier som anges i
användaranvisningarna.
Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av
fel typ.
Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i
kontakt med metallföremål.
Låt inte små metallföremål komma i kontakt med
produkten. Det kan försämra ljudkvaliteten och skada
produkten.
Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller
på handenhetens mottagare.
Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk
föreligger.
Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren
eftersom du då kan utsättas för högspänning.
För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras
nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i
öronsnäckan plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se
till att du inte har handenheten för nära örat.
Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal
när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt
alternativ som möjliggör nödsamtal.
Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.