Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 7

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

178
SV
Skärmikoner
I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen
vilka funktioner som är tillgängliga på
handenheten.
Ikon
Beskrivning
När handenheten inte sitter i
basstationen/laddaren anger staplarna
batterinivån (från full till låg).
När handenheten är placerad i
basstationen/kopplad till laddaren visas
staplarna stegrande tills laddningen är
klar.
Ikonen för tomt batteri blinkar och en
varningssignal hörs.
Batteriet är svagt och behöver laddas.
Antalet staplar anger anslutningsstatusen
mellan handenheten och basstationen.
Ju fler staplar som visas, desto bättre är
signalstyrkan.
Det är rött på vilolägesskärmen när det
finns ett nytt missat samtal.
Det är rött i den inkommande
samtalslistan när det finns ett oläst
missat samtal.
Det är grönt i den inkommande
samtalslistan när det finns ett läst missat
samtal.
Larmet är aktiverat.
Högtalaren är på.
Ringsignalen är av.
Det blinkar när det finns ett nytt
röstmeddelande.
Det lyser med fast sken när
röstmeddelandena redan visats i
samtalsloggen.
Ikonen visas inte när det inte finns
något röstmeddelande.
Tyst läge är aktiverat.
ECO
Läget
ECO
är aktiverat.
Viktiga menyikoner
Här följer en översikt över de menyalternativ
som är tillgängliga i CD690/695. Detaljerade
förklaringar av menyalternativen
finns i motsvarande avsnitt i den här
användarhandboken.
Ikon
Beskrivning
[Telefoninst.]
- Ange datum och tid,
ECO-läge, handenhetens namn och
visningsspråk.
[Ljud]
–Ställa in ringvolym, ringsignal,
knappljud osv.
[Tjänster]
- Ställa in automatiskt
gruppsamtal, automatiskt prefix,
nätverkstyp, återuppringningstid,
automatisk klocka, samtalstjänster osv.
Tjänsterna beror på nätverk och land.
[Alarm]
- ställa in datum och tid, larm,
larmsignal osv.
[Telefonbok]
- Du får åtkomst till
funktionen via den här ikonen endast
när du registrerar din handenhet till
CD690/695.
[Inkomm. samtal]
– visa samtalshistorik
för alla missade eller mottagna samtal.
[Display]
– ställa in ljusstyrka,
skärmsläckare osv.
[Babyvakt]
- Du får åtkomst till
funktionen via den här ikonen endast
när du registrerar din handenhet till
CD690/695.
[Intercom]
- Du får åtkomst till
funktionen via den här ikonen endast när
du registrerar din handenhet till CD690.
[Telefonsvarare]
- Du får åtkomst till
funktionen via den här ikonen endast när
du registrerar din handenhet till CD695.