Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12) Bruksanvisning – Page 9

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: Landline phones
Product: Philips BeNear Additional handset for cordless phone (CD6950B/12)
Pages: 37
File size: 1 MB

180
SV
Ange datum och tid
1
Välj
[Meny]
>
>
[Datum & tid]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Ställ datum]
/
[Ställ tid]
och bekräfta
sedan genom att trycka på
[OK]
.
3
Ange datum och tid genom att trycka på
sifferknapparna.
Kommentar
Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på
och
väljer
[AM]
eller
[PM]
.
4
Bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
Ange datum- och tidsformat
1
Välj
[Meny]
>
>
[Datum & tid]
och
bekräfta genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj
[Datumformat]
eller
[Tidformat]
.
3
Tryck på
/
för att välja
[DD-MM-
ÅÅÅÅ]
eller
[MM-DD-ÅÅÅÅ]
som
datumvisning och
[12-timmar]
eller
[24-timmar]
som tidsvisning. Bekräfta sedan
genom att trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.
Kommentar
Format för datum- och tidsinställning är landsberoende.
Kommentar
Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
Det är normalt att handenheten blir varm medan
batterierna laddas.
Varning
Kontrollera batteriets poler när du sätter in det
i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan
produkten skadas.
Konfigurera telefonen
(landsberoende)
1
När du använder telefonen för första
gången visas ett välkomstmeddelande.
2
Tryck på
[OK]
.
Ställa in språk
Välj språk och bekräfta sedan genom att trycka
[OK]
.
»
Språkinställningen har sparats.
Se följande steg om du vill återställa språket.
1
Välj
[Meny]
>
>
[Språk]
och bekräfta
genom att trycka på
[OK]
.
2
Välj ett språk och bekräfta valet genom att
trycka på
[OK]
.
»
Inställningen har sparats.