Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 22

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

korzystasz z niestandardowych urządzeń
satelitarnych, możesz za pomocą tych opcji zastąpić
ustawienia standardowe. Część operatorów podaje
wartości dla przekaźników i konwerterów LNB —
możesz je podać w tym miejscu.
• Pełne lub cykliczne — ogólny typ LNB, zwykle jest
on dostępny dla konwertera LNB.
• Niska / wysoka częstotliwość LO — częstotliwości
lokalnego oscylatora są ustawione na wartości
standardowe. Dostosuj te wartości tylko w przypadku
nietypowego sprzętu, który wymaga innych
parametrów.
• Sygnał 22 kHz — domyślna wartość to Automat.
• Zasilanie konwertera LNB — domyślna wartość to
Automat.
Dodaj satelitę lub Usuń satelitę
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj kanały
>
Instalacja satelity
>
Wyszukaj satelitę
>
Dodaj
satelitę
,
Usuń satelitę
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja satelity
>
Wyszukaj
satelitę
>
Dodaj satelitę
• Można dodać satelitę do aktualnej konfiguracji
telewizji satelitarnej. Zainstalowane satelity i
powiązane z nimi kanały nie zmienią się. Niektórzy
operatorzy telewizji satelitarnej nie zezwalają na
dodawanie satelitów.
• Dodatkowy satelita powinien być wyświetlany jako
dodatek. Nie jest to główna subskrypcja satelitarna
ani główny satelita, z którego pakietu kanałów
korzystasz. Zwykle dodaje się 4. satelitę w przypadku
posiadania zainstalowanych 3 satelitów. Jeśli masz
zainstalowane 4 satelity, może być konieczne
usunięcie jednego z nich, aby można było dodać
nowego satelitę.
• Jeśli są zainstalowane 1 lub 2 satelity, aktualne
ustawienia instalacyjne mogą nie zezwalać na
dodanie następnego satelity. W razie konieczności
zmiany ustawień instalacyjnych trzeba będzie
ponownie przeprowadzić całą instalację telewizji
satelitarnej. Nie można użyć opcji
Dodaj satelitę
, jeśli
wymagana jest zmiana ustawień.
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja satelity
>
Wyszukaj
satelitę
>
Usuń satelitę
Można usunąć jednego lub więcej satelitów z
aktualnej konfiguracji telewizji satelitarnej. Usuwane
są satelita i nadawane przez niego kanały. Niektórzy
operatorzy telewizji satelitarnej nie zezwalają na
usuwanie satelitów.
Automatycznie wyszukaj kanały
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja satelity
>
Automatyczna
aktualizacja kanałów
Jeśli odbierane są kanały cyfrowe, można ustawić
telewizor w celu automatycznej aktualizacji listy,
uwzględniając nowe kanały.
Można także samodzielnie rozpocząć aktualizację
listy kanałów.
Automatyczna aktualizacja kanałów
Raz dziennie, o godzinie 6:00, telewizor
przeprowadza aktualizację kanałów i zapisuje nowe
kanały. Nowe kanały są zapisywane na liście kanałów
Wszystkie, a także na liście kanałów Nowe. Puste
kanały zostają usunięte.
W przypadku dodania nowych bądź zaktualizowania
lub usunięcia kanałów po uruchomieniu telewizora
wyświetlany jest komunikat. Telewizor musi działać w
trybie gotowości, aby możliwe było przeprowadzenie
automatycznej aktualizacji kanałów.
* Dostępne wyłącznie, gdy
Lista kanałów
satelitarnych
jest ustawiona na
Z posortowanego
pakietu
Kanał, automatyczna aktualizacja kanałów
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja satelity
>
Komunikat
aktualizacji kanału
W przypadku dodania nowych bądź
zaktualizowania/usunięcia istniejących kanałów po
uruchomieniu telewizora wyświetlany jest komunikat.
Można wyłączyć ten komunikat, aby nie był
wyświetlany przy każdej aktualizacji kanałów.
Opcja automatycznej aktualizacji
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja satelity
>
Opcja automatycznej
aktualizacji
Usuń zaznaczenie satelity, jeżeli nie chcesz
przeprowadzać automatycznej aktualizacji.
* Dostępne wyłącznie, gdy
Lista kanałów
satelitarnych
jest ustawiona na
Z posortowanego
pakietu
Instalacja ręczna
(Dom) >
Ustawienia
>
Zainstaluj
kanały
>
Instalacja satelity
>
Instalacja ręczna
Ręczna instalacja satelity.
22