Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 3

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

26.3 DTS-HD (kursywa)
71
26.4 Wi-Fi Alliance
71
26.5 Inne znaki towarowe
71
27 Otwarty kod źródłowy
72
27.1 Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym
72
27.2 Licencja Open Source
72
28 Oświadczenie o zrzeczeniu się
odpowiedzialności w odniesieniu do usług i/lub
oprogramowania stron trzecich
77
Indeks
78
3