Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 31

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

9
Nagrywanie i
funkcja Pause TV
9.1
Nagrywanie
Co jest potrzebne
Można nagrywać cyfrowe programy telewizyjne i
oglądać je później.
Nagrywanie programu telewizyjnego wymaga...
• podłączenia dysku twardego USB sformatowanego
w tym telewizorze;
• zainstalowania kanałów cyfrowych w telewizorze;
• odbioru informacji o kanałach przez ekranowy
przewodnik telewizyjny;
• niezawodnego ustawienia zegara. Jeśli ręcznie
zresetujesz zegar telewizora, nagrywanie może się nie
udać.
Podczas korzystania z funkcji Pause TV nie można
nagrywać programów.
W celu wyegzekwowania przepisów dotyczących
praw autorskich niektórzy dostawcy DVB mogą
zastosować różne ograniczenia, korzystając z
technologii DRM (Digital Right Management). W
przypadku kanałów z zabezpieczeniem transmisji
nagrywanie, ważność nagrania lub liczba wyświetleń
mogą być ograniczone. Nagrywanie może być
całkowicie zabronione. W przypadku próby nagrania
zabezpieczonej transmisji lub odtworzenia nagrania,
którego ważność wygasła, może zostać wyświetlony
komunikat o błędzie.
Nagrywanie programu
Nagrywanie błyskawiczne
Aby nagrać oglądany program, użyj pilota i naciśnij
przycisk
(nagrywanie). Nagrywanie rozpocznie się
automatycznie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk
(zatrzymanie).
W przypadku, gdy będzie dostępny przewodnik
telewizyjny, oglądany program będzie nagrywany od
momentu naciśnięcia przycisku nagrywania do czasu
zakończenia emisji.
• Jeśli otrzymujesz informacje zawarte w
elektronicznym przewodniku telewizyjnym od
nadawcy, nagrywanie rozpoczyna się automatycznie.
Możesz dostosować czas zakończenia nagrywania na
liście nagrań.
Zaplanuj nagrywanie
Możesz zaplanować nagrywanie zbliżających się
programów na dany dzień lub na później (maks. za 8
dni). Telewizor wykorzystuje dane przewodnika do
rozpoczęcia i zakończenia nagrywania.
Aby nagrać program...
1 -
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
.
2 -
Na ekranie przewodnika telewizyjnego wybierz
kanał i program, który chcesz nagrać. Naciśnij
przycisk
(w prawo) lub
(w lewo), aby przewinąć
programy na danym kanale.
3 -
Po podświetleniu programu naciśnij kolorowy
przycisk
Nagrywanie
. Program zostanie
uwzględniony w planie nagrań. W przypadku, gdy
zaplanowane zostaną nagrania programów, których
czas nadawania nakłada się na siebie, pojawi się
ostrzeżenie. Jeśli chcesz, aby program został nagrany
pod Twoją nieobecność, przełącz wcześniej telewizor
w tryb gotowości oraz włącz dysk twardy USB.
Lista nagrań
Możesz wyświetlać nagrania z listy i nimi zarządzać.
Obok listy nagrań znajduje się osobny wykaz
przypomnień i nagrań zaplanowanych.
Aby otworzyć listę lub nagrania...
Naciśnij przycisk
TV GUIDE
.
1 -
Naciśnij kolorowy przycisk
Nagrania
.
2 -
Z listy nagrań wybierz
kartę
Nowy
,
Oglądane
lub
Wygasło
i naciśnij
przycisk
OK
, aby odfiltrować widok.
3 -
Po zaznaczeniu nagrania na liście możesz je
usunąć, używając kolorowego przycisku
Usuń
.
Kolorowy przycisk
Zmień nazwę
pozwala zmienić
nazwę nagrania.
Nadawcy telewizji mogą ograniczyć liczbę dni, przez
które można oglądać nagranie. Gdy ten okres upłynie,
nagranie zostanie oznaczone jako nieaktualne. W
przypadku nagrań z listy może być wyświetlana liczba
dni do terminu wygaśnięcia.
Jeśli zaplanowane nagrywanie zostało zablokowane
przez nadawcę lub jeśli nadawanie programu zostało
przerwane, nagranie ma oznaczenie
Niezrealizowane
.
Nagrywanie ręczne
Możesz zaplanować nagrywanie, które nie będzie
przypisane do konkretnego programu. Wystarczy że
samodzielnie określisz typ tunera, kanał oraz czas
rozpoczęcia i czas zakończenia nagrywania.
31