Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 34

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

uruchomieniu widoku Little Planet zdjęcie 360 stopni
zostanie przedstawione w widoku zaokrąglonym
przypominającym planetę.
- Tryb automatyczny/Tryb ręczny: po uruchomieniu
odtwarzacza 360 stopni wybrane zdjęcie 360 stopni
zostanie przedstawione w formie panoramy od lewej
do prawej (od 0 do 360 stopni) w widoku 360 stopni.
Po wybraniu trybu ręcznego odtwarzacz 360 stopni
zatrzyma automatyczne przesuwanie/obrót zdjęć,
aby umożliwić ręczne przesuwanie/obracanie zdjęć
za pomocą przycisków pilota.
Opcje dotyczące zdjęć 360 stopni
Podczas wyświetlenia zdjęcia 360 stopni naciśnij
przycisk
OPTIONS
, aby wybrać jedną z
następujących opcji:
Lista/Miniatury
Pozwala wyświetlać zdjęcia 360 stopni w formie listy
lub serii miniatur.
Wył. losowo, Wł. losowo
Wyświetlanie obrazów w kolejności lub losowo.
Powtarzanie, Odtwórz raz
Wyświetlanie obrazów wielokrotnie lub jeden raz.
Zatrz. muzykę
Zatrzymanie odtwarzanej muzyki.
10.4
Filmy
Odtwarzanie filmów
Aby odtworzyć film w telewizorze...
Wybierz opcję
Filmy
, wskaż żądany plik i
zatwierdź wybór przyciskiem
OK
.
• Aby wstrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij
przycisk
OK
. Ponownie naciśnij przycisk
OK
, aby
kontynuować.
• Aby przewinąć do tyłu lub do przodu, naciśnij
przycisk
lub
. Naciśnij przycisk kilka razy, aby
przyspieszyć odtwarzanie — 2x, 4x, 8x, 16x lub 32x.
• Aby przejść do kolejnego filmu w danym folderze,
naciśnij przycisk
OK
, co pozwoli wstrzymać
odtwarzanie, a następnie wybierz opcję
i
zatwierdź wybór przyciskiem
OK
.
• Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij
przycisk
(zatrzymanie).
• Aby powrócić do folderu, naciśnij przycisk
.
Otwieranie folderu wideo
1 -
Naciśnij przycisk
SOURCES
, wybierz
USB
i zatwierdź wybór przyciskiem
OK
.
2 -
Wybierz opcję
Pamięć flash USB
i naciśnij
przycisk
(w prawo), aby wybrać urządzenie USB.
3 -
Wybierz opcję
Wideo
, a następnie film, który
chcesz odtworzyć. Naciśnij przycisk
OK
, aby
odtworzyć wybrany film.
• Wybierz plik wideo i naciśnij przycisk
INFO
, aby
wyświetlić informacje o pliku.
• Odtwórz plik wideo i naciśnij przycisk
INFO
, aby
wyświetlić poniżej:
Pasek postępu, Pasek sterowania
odtwarzaniem,
(Przejdź do poprzedniego filmu w
folderze),
(Przejdź do następnego filmu w
folderze),
(Odtwarzanie),
(Przewijanie do
tyłu),
(Do przodu),
(Wstrzymaj
odtwarzanie),
(Odtwarzaj wszystkie/Odtwarzaj
jeden),
(Wł. losowo/Wył. losowo)
Opcje dotyczące filmów
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
OPTIONS
,
aby wybrać opcję:
Lista/Miniatury
Pozwala wyświetlać filmy w formie listy lub serii
miniatur.
Napisy
Wyświetlanie napisów, jeśli są dostępne — wybierz
opcję
Włącz
,
Wyłącz
lub
Wł. w czasie wycisz.
.
Losowo wył., Losowo wł.
Odtwarzanie filmów w kolejności lub losowo.
Powtarzanie, Odtwórz raz
Odtwarzanie filmów wielokrotnie lub jeden raz.
10.5
Muzyka
Odtwarzanie muzyki
Otwieranie folderu z muzyką
1 -
Naciśnij przycisk
SOURCES
, wybierz
USB
i zatwierdź wybór przyciskiem
OK
.
2 -
Wybierz opcję
Pamięć flash USB
i naciśnij
przycisk
(w prawo), aby wybrać urządzenie USB.
3 -
Wybierz opcję
Muzyka
, a następnie utwór, który
chcesz odtworzyć. Naciśnij przycisk
OK
, aby
odtworzyć wybrany utwór.
• Wybierz utwór muzyczny i naciśnij
przycisk
INFO
, aby wyświetlić informacje o pliku.
• Odtwórz utwór muzyczny i naciśnij
przycisk
INFO
, aby wyświetlić poniżej:
Pasek postępu, Pasek sterowania
odtwarzaniem,
(Przejdź do poprzedniego utworu
w folderze),
(Przejdź do następnego utworu w
folderze),
(Odtwarzanie),
(Przewijanie do
tyłu),
(Do przodu),
(Wstrzymaj
odtwarzanie),
(Odtwarzaj wszystko/Odtwarzaj
jeden)
34