Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 42

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

ustawienia
> Kanały
>
Ustawienia HbbTV
>
Skasuj
listę zatwierdzonych aplikacji
Wyczyść listę aplikacji HbbTV, którym zezwalasz na
uruchamianie na tym telewizorze.
Profil operatora CAM
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
> Kanały >
Profil operatora modułu
CAM
Aby włączyć profil operatora CI+/CAM dla ułatwienia
instalacji i aktualizacji kanałów.
Ustawienia ogólne
Ustawienia powiązane z połączeniami
Formatuj dysk twardy USB
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Formatuj dysk
twardy USB
Aby móc nagrywać kanał, trzeba skonfigurować i
sformatować dysk twardy USB.
Ustawienia klawiatury USB
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Ustawienia
klawiatury USB
Aby zainstalować klawiaturę USB, włącz telewizor i
podłącz klawiaturę USB do jednego ze
złączy USB w telewizorze. Kiedy telewizor wykryje
klawiaturę po raz pierwszy, będzie można wybrać
układ klawiatury i przetestować wybór.
Ustawienia myszy
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Ustawienia
myszy
Dostosuj szybkość ruchu myszy USB.
Połączenie HDMI CEC — EasyLink
Podłącz do telewizora urządzenia zgodne ze
standardem HDMI CEC i steruj nimi za pomocą pilota
telewizora. Funkcja EasyLink HDMI CEC musi być
włączona w telewizorze i podłączonym urządzeniu.
Włączanie funkcji EasyLink
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia
ogólne
>
EasyLink
>
EasyLink
>
Wł.
Sterowanie urządzeniami zgodnymi ze standardem
HDMI CEC za pomocą pilota telewizora
Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia
ogólne
>
EasyLink
>
Pilot EasyLink
>
Wł.
Uwaga
:
- Funkcja EasyLink może nie działać z urządzeniami
innych producentów.
- Poszczególni producenci używają różnych nazw
funkcji HDMI CEC. Niektóre przykłady tych nazw to:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link,
Simplink i Viera Link. Nie wszystkie marki urządzeń są
w pełni zgodne z funkcją EasyLink. Przykładowe
nazwy funkcji HDMI CEC są własnością odpowiednich
firm.
Ultra HD — HDMI
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Ustawienia ogólne
>
Źródła sygnału
>
HDMI (port)
>
HDMI Ultra HD
Na tym telewizorze można wyświetlać sygnały Ultra
HD. Niektóre urządzenia — podłączone do złącza
HDMI — nie rozpoznają telewizora z funkcją Ultra HD i
mogą działać niepoprawnie lub wyświetlać
zniekształcony obraz bądź dźwięk.
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu takiego
urządzenia, można ustawić jakość sygnału na poziom
przez nie obsługiwany. Jeśli urządzenie nie
wykorzystuje sygnałów Ultra HD, można wyłączyć
opcję Ultra HD dla tego złącza HDMI.
• Ustawienie
Optymalny
umożliwia maksymalne
wykorzystanie sygnałów Ultra HD (50 Hz lub 60 Hz)
RGB 4:4:4 lub YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
• Ustawienie
Standardowy
umożliwia maksymalne
wykorzystanie sygnałów Ultra HD (50 Hz lub 60
42