Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 45

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

dźwięk, Dodatkowy dźwięk
Cyfrowe kanały telewizyjne mogą nadawać programy
z dodatkowymi językami ścieżki dźwiękowej. Można
ustawić preferowany główny oraz dodatkowy język
ścieżki dźwiękowej. Jeśli dostępny jest dźwięk w
jednym z tych języków, zostaną ustawiony przez
telewizor.
Ustawianie preferowanego języka napisów
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Język
>
Główne
napisy, Dodatkowe napisy
W przypadku kanałów cyfrowych często dostępnych
jest kilka wersji językowych napisów. Można ustawić
preferowany główny oraz dodatkowy język napisów.
Jeśli dostępne są napisy w jednym z tych języków,
wybrane napisy zostaną wyświetlone przez telewizor.
Ustawianie preferowanego języka teletekstu
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Język
>
Główna
telegazeta
,
Dodatkowa telegazeta
Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej udostępniają
kilka języków teletekstu.
Zegar
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Zegar
Automatyczne ustawianie zegara
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i
język
>
Zegar
>
Automatyczny tryb zegara
• Standardowe ustawienie zegara telewizora
to
Automat.
. Informacje o czasie pochodzą z
nadawanego sygnału UTC - informacji uniwersalnego
czasu koordynowanego.
• Jeżeli ustawienie zegara jest nieprawidłowe, możesz
wybrać opcję zegara
Zależne od dostępności w
danym kraju
.
• Po wybraniu opcji
Zależne od dostępności w
danym kraju
możesz ustawić czas na
Automatyczny
,
Standardowy
lub
Czas letni
.
Ręczne ustawianie zegara
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i
język
>
Zegar
>
Automatyczny tryb
zegara
>
Ręcznie
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Zegar
>
Data, Czas
Wróć do poprzedniego menu i wybierz opcję
Data
i
Czas
, aby dostosować te ustawienia.
Uwaga
:
• Jeśli żadne z dostępnych ustawień automatycznych
nie wyświetla poprawnego czasu, można ustawić
czas ręcznie.
• W przypadku ustalania harmonogramu nagrywania
za pomocą Przewodnika telewizyjnego nie zaleca się
dokonywania ręcznych zmian daty i godziny.
Ustawianie strefy czasowej lub przesunięcia czasu
dla swojego regionu
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Zegar
>
Strefa
czasowa
Wybierz jedną ze stref czasowych.
Można ustawić telewizor tak, aby po określonym
czasie automatycznie przełączył się w tryb
gotowości
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Region i język
>
Zegar
>
Wyłącznik
czasowy
Możesz ustawić telewizor tak, aby po określonym
czasie automatycznie przełączał się w tryb
gotowości. Za pomocą suwaka można ustawić czas
maksymalnie do 180 minut w odstępach
5-minutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że
wyłącznik czasowy jest nieaktywny. Zawsze możesz
wyłączyć telewizor wcześniej lub ponownie ustawić
czas w trakcie odliczania.
Ustawienia uniwersalnego dostępu
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dostęp ogólny
Po włączeniu funkcji
Uniwersalny dostęp
telewizor
może być używany przez osoby niesłyszące,
niedosłyszące, niewidome lub niedowidzące.
Włączanie ustawień uniwersalnego dostępu
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dostęp ogólny
>
Dostęp
ogólny
>
Wł.
Uniwersalny dostęp dla osób słabosłyszących
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
45