Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 46

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

ustawienia
>
Dom
>
Słabosłyszący
>
Wł.
• W przypadku niektórych cyfrowych kanałów
telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka
dźwiękowa i emitowane są napisy dostosowane dla
osób niesłyszących lub niedosłyszących.
• Kiedy funkcja ta jest włączona, telewizor przełącza
się automatycznie na ścieżkę dźwiękową i napisy dla
osób niedosłyszących, gdy tylko są one dostępne.
Uniwersalny dostęp dla osób niewidomych i
niedowidzących
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Dostęp ogólny
>
Opis audio
>
Opis
audio
>
Wł.
Cyfrowe kanały telewizyjne mogą przesyłać specjalny
komentarz dźwiękowy opisujący to, co dzieje się na
ekranie.
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Uniwersalny
dostęp
>
Autodeskrypcja
>
Autodeskrypcja
>
Różna głośność
,
Efekty
audio
,
Mowa
• Możliwe jest
połączenie głośności
normalnej ścieżki
dźwiękowej z komentarzem dźwiękowym. Naciśnij
strzałkę
(w górę) lub
(w dół), aby zmienić
wartość.
• Wybierz dla opcji
Efekty audio
ustawienie
Wł.
,
aby komentarze dźwiękowe zawierały dodatkowe
efekty, takie jak dźwięk stereo lub stopniowo
cichnący dźwięk.
• Wybierz opcję
Mowa
, aby ustawić preferowany tryb
mowy:
Opisowy
lub
Napisy
.
Uwydatnienie dialogów
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Uniwersalny dostęp
>
Uwydatnienie
dialogów
Bardziej zrozumiałe dialogi i komentarze.
Ustawienia blokowania
Ustaw kod / Zmień kod
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Blokowane funkcje
>
Ustaw
kod
,
Zmień kod
Ustawianie nowego kodu, resetowanie i zmiana
kodu Kod blokady rodzicielskiej służy do blokowania
i odblokowywania kanałów lub programów.
Uwaga
: Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, możesz
zastąpić aktualny kod. Wpisz kod
8888
i podaj nowy
kod.
Blokada programu
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Blokowane funkcje
>
Zab.
rodzicielskie
Ustawia minimalne ograniczenie wiekowe dla
oglądanych programów.
Blokada aplikacji
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Blokowane funkcje
>
Blokada
aplikacji
Możesz blokować aplikacje nieodpowiednie dla
dzieci. Blokada aplikacji wymaga podania kodu PIN
przy każdorazowym uruchomieniu takiej aplikacji.
Mechanizm działa tylko w ramach aplikacji 18+ z
aplikacji Philips.
Ustaw kod
(Dom) >
Ustawienia
>
Wszystkie
ustawienia
>
Blokada rodzicielska
>
Ustaw kod
Ustaw kod PIN służący do blokowania i
odblokowywania telewizora.
46