Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 59

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

20
Ochrona środowiska
20.1
Europejska etykieta
energetyczna
Europejska etykieta energetyczna
informuje o klasie
energetycznej produktu. Im bardziej zielone jest
oznaczenie klasy energetycznej produktu, tym mniej
energii on zużywa.
Na etykiecie znajduje się informacja o klasie
energetycznej, średnim poborze mocy podczas
działania oraz średnim rocznym poborze mocy.
Wartości poboru mocy produktu można znaleźć także
na stronie internetowej firmy Philips dostępnej pod
adresem
www.philips.com/TVsupport
20.2
Utylizacja
Utylizacja starych produktów i baterii
Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości
materiałów i elementów, które nadają się do
ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt jest opatrzony symbolem
przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż
podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej
2012/19/UE.
Informacje na temat wydzielonych punktów
składowania zużytych produktów elektrycznych i
elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu
urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie
wytycznych w tym zakresie pomaga chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy
2006/66/WE, których nie można zutylizować
z pozostałymi odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ
odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
59