Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 67

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

23
Bezpieczeństwo i
konserwacja
23.1
Bezpieczeństwo
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora
przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa i upewnij się, że je rozumiesz. Jeśli
uszkodzenia zostały spowodowane przez
postępowanie niezgodne z instrukcjami, gwarancja
traci ważność.
Niebezpieczeństwo pożaru lub
porażenia prądem
• Zawsze chroń telewizor przed deszczem lub wodą.
Nie stawiaj w pobliżu telewizora przedmiotów
wypełnionych cieczą (np. wazonów).
W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub
dostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast
odłącz telewizor od źródła zasilania.
Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj
się z działem obsługi klienta firmy Philips.
• Zawsze chroń telewizor, pilota i baterie przed
nadmiernym ciepłem. Nigdy nie umieszczaj ich w
pobliżu zapalonych świec, otwartego ognia lub
innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów
wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.
• Nigdy nie stawiaj ciężkich przedmiotów na
przewodzie zasilającym.
• Unikaj wywierania nacisku na wtyczki przewodu
zasilającego. Luźne wtyczki mogą spowodować
iskrzenie lub pożar. Upewnij się, że przewód
zasilający nie jest za bardzo naciągnięty podczas
obracania ekranu telewizora.
• Aby odłączyć telewizor od sieci elektrycznej, należy
odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego telewizora.
Podczas odłączania przewodu zasilającego należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zawsze
powinno być możliwe uzyskanie pełnego dostępu do
przewodu zasilającego, wtyczki przewodu oraz
gniazdka elektrycznego.
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub
uszkodzenia telewizora
• Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który
waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie
osoby.
• Do zamontowania telewizora na podstawie używaj
wyłącznie podstawy dołączonej do zestawu.
Przymocuj starannie podstawę do telewizora.
Ustaw telewizor na płaskiej i równej powierzchni,
zdolnej utrzymać ciężar telewizora i podstawy.
• W przypadku zamontowania telewizora na ścianie
upewnij się, że konstrukcja bezpiecznie utrzyma
ciężar telewizora. Firma TP Vision nie bierze na siebie
żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na
ścianie będący przyczyną wypadku lub obrażeń.
• Niektóre elementy urządzenia mogą być wykonane
ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby
uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora!
Przed podłączeniem telewizora do źródła zasilania
sprawdź, czy napięcie odpowiada wartości
wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie podłączaj
telewizora do gniazdka elektrycznego, jeżeli napięcie
jest inne.
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała przez dzieci
Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się
przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci,
przestrzegaj następujących środków ostrożności:
• Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na
powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem,
który może zostać ściągnięty.
• Upewnij się, że żadna część telewizora nie wystaje
poza krawędź powierzchni.
• Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich
jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla,
jak i urządzenia do ściany lub odpowiedniej podpory.
• Poucz dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze
wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.
Ryzyko połknięcia baterii!
Pilot może zawierać baterie pastylkowe, które mogą
zostać połknięte przez dzieci. Zawsze przechowuj
baterie tego typu poza ich zasięgiem.
67