Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 69

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

24
Zasady korzystania
2019 © TP Vision Europe B.V. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Ten produkt został wprowadzony na rynek przez
firmę TP Vision Europe B.V. lub jedną z jej spółek
zależnych, dalej nazywaną firmą TP Vision, będącą
producentem produktu. Firma TP Vision jest
gwarantem dla telewizora, do którego dołączono tę
broszurę. Philips i emblemat z tarczą Philips są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke
Philips N.V.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich
firm. Firma TP Vision zastrzega sobie prawo do
modyfikowania produktów bez konieczności
dostosowywania do zmian wcześniejszych partii
dostaw.
Pisemne materiały dołączone do telewizora oraz
instrukcja obsługi zapisana w pamięci telewizora lub
pobrana z witryny internetowej firmy
Philips
www.philips.com/TVsupport
są opracowane
pod kątem zestawu używanego zgodnie z
przeznaczeniem.
Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są
opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie
z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego
poszczególne moduły są używane do innych celów
niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać
potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego
zastosowania. Firma TP Vision gwarantuje, że
zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma
nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w
sposób wyraźny, ani dorozumiany. Firma TP Vision
nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
jakiekolwiek błędy w zawartości tego dokumentu ani
za wszelkie problemy wynikające z tej zawartości.
Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną poprawione i
opublikowane w witrynie pomocy technicznej firmy
Philips w najkrótszym możliwym terminie.
Warunki gwarancji — niebezpieczeństwo obrażeń
ciała, uszkodzenia telewizora lub unieważnienia
gwarancji!
Nigdy nie naprawiać samodzielnie telewizora. Należy
używać telewizora i akcesoriów wyłącznie w sposób
określony przez producenta. Symbol ostrzeżenia
umieszczony z tyłu telewizora oznacza
niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nigdy nie
zdejmować osłony telewizora. W celu
przeprowadzenia serwisu lub naprawy zawsze należy
skontaktować się z działem obsługi klienta firmy
Philips. Numer telefonu znajduje się w drukowanej
dokumentacji dołączonej do telewizora. W razie
potrzeby można także odwiedzić naszą stronę
internetową
www.philips.com/TVsupport
i wybrać
odpowiedni kraj. Wszelkie wyraźnie zabronione w
instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub
niezatwierdzone regulacje lub procedury montażu
powodują utratę gwarancji.
Charakterystyka pikseli
Niniejszy produkt jest wykonany w technologii z
wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli.
Mimo iż jego współczynnik efektywnych pikseli
wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być
stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki
światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to
strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach
powszechnie obowiązujących standardów
przemysłowych), która nie jest uznawana za usterkę.
Zgodność ze standardami CE
Firma TP Vision Europe B.V. niniejszym oświadcza, że
ten telewizor jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami i innymi powiązanymi warunkami
dyrektyw 2014/53/UE (ws. urządzeń radiowych),
2009/125/WE (ws. Ekoprojektu) i 2011/65/WE (ws.
RoHS).
Zgodność ze standardami EMF
Firma TP Vision wytwarza i sprzedaje wiele
produktów przeznaczonych dla klientów
detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia
elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać
sygnały elektromagnetyczne. Jedną z
najważniejszych zasad biznesowych firmy TP Vision
jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań
zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla
zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to
spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów
prawnych oraz standardów dotyczących emisji fal
elektromagnetycznych (EMF) już na etapie produkcji.
Firma TP Vision jest czynnie zaangażowana w
opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie
produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na
zdrowie. Firma TP Vision zaświadcza, iż zgodnie z
posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane
przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Firma TP Vision
aktywnie uczestniczy także w doskonaleniu
międzynarodowych standardów EMF i przepisów
bezpieczeństwa, co umożliwia jej przewidywanie
kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie
dostosowywanie produktów do nowych przepisów.
69