Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12) Instrukcja obsługi – Page 8

Posted on 1 Jan, 2020
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips 6800 series 4K UHD LED Smart TV (55PUS6804/12)
Pages: 80
File size: 1 MB

nagrywania
4
-
Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk
otwiera
pomoc
.
5
-
Strzałki/przyciski nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
6
-
Home
Otwieranie menu głównego.
7
-
OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.
Dół
1
-
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy
włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.
• Jeżeli masz abonament w platformie Netflix, możesz
z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem.
Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk
i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć
bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com
2
-
Wyciszenie
/ Głośność
Naciśnij środkową część, aby wyciszyć lub przywrócić
dźwięk. Naciśnij
+
lub
-
, aby ustawić głośność.
3
- Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału.
4
-
TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.
5
-
- EXIT
Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania
telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji
telewizora. Naciśnij
+
lub
-
, aby przejść do
następnego lub poprzedniego kanału na liście
kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony
telegazety / teletekstu.
6
-
SMART TV
Otwieranie strony startowej usługi Smart TV.
7
-
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.
8
-
Przewodnik telewizyjny / Kanał
Otwieranie lub zamykanie przewodnika
telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć
listę kanałów.
3.2
Czujnik podczerwieni
Telewizor może również odbierać polecenia od pilota
na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy
zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni
znajdującego się z przodu telewizora.
Ostrzeżenie
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed
czujnikiem podczerwieni telewizora, ponieważ mogą
one zablokować sygnał podczerwieni.
3.3
Joystick – sterowanie lokalne
Przyciski na telewizorze
W przypadku utraty pilota lub rozładowania jego
baterii można nadal obsługiwać podstawowe funkcje
telewizora.
Aby otworzyć menu podstawowe...
1 -
Po włączeniu telewizora naciśnij przycisk joysticka
z tyłu telewizora, aby wyświetlić menu podstawowe.
2 -
Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać
Głośność,
Kanał lub
Źródła. Wybierz
opcję
Demonstracja, aby rozpocząć film
demonstracyjny.
8