Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 12

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Fler funktioner i din TV
5.1
Översikt över
fjärrkontrollen
1
Standby
B
Slå på TV:n eller återgå till standbyläge.
2
Input (enhetsval)
v
Välja en ansluten enhet eller återgå till TV:n.
3
Dubbla bilder
b
Visa text-TV på höger sida och TV-bilden på
vänster sida av skärmen.
4
Bredbildsformat
q
Välja bildformat.
5
Färgknappar
Välja text-TV-sidor på ett enkelt sätt.
Välja uppgifter på ett enkelt sätt.
6
Guide
a
Slå på eller stänga av den elektroniska
programguiden.
7
OK
/List (lista)
Visa kanallistan.
Aktivera en inställning.
8
Navigeringsknappar
pπoœ
Navigera på menyn.
9
T
ext-TV
b
Slå på eller stänga av text-TV.
10
+P- Kanal upp/ned
Gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan.
11
Ljudavstängningsknapp
¬
Stänga av eller slå på ljudet igen.
12
Sifferknappar
Välja TV-kanal.
13
Föregående kanal
R
Gå tillbaka till föregående kanal.
14
Mode (läge)
Bläddra mellan de olika Ambilightinställningarna.
15
Ambilight
Slå på eller stänga av Ambilight.
16
Skärmmeddelanden
i
Visa kanal- eller programinformation om sådan
är tillgänglig.
12
I det här avsnittet beskrivs mer avancerad
användning av TV:n:
Hur du använder menyerna.
Hur du justerar inställningar för bild, ljud och
Ambilight.
Mer information om text-TV.
Hur du skapar favoritkanallistor.
Fördelarna med den elektroniska programguiden.
Hur du ställer in timer- och låsfunktioner.
Hur du ställer in textremsor och väljer språk för
textremsor.
Hur du kan visa foton eller spela upp din
favoritmusik från en USB-minnesenhet.
MENU
b
¬
P
V
3
2
1
6
5
4
9
8
0
7
i
Ambilight
MODE
B
BROWSE
DEMO
OPTION
GUIDE
a
OK
LIST
v
INPUT
j
b
q
MHEG
CANCEL
18
17
16
15
19
21
22
20
6
1
2
4
5
3
8
7
9
10
12
11
13
14
5
Fler funktioner i din TV
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 12