Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 13

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
Fler funktioner i din TV
17
Vo
l
ym upp/ned +
V
-
Justera volymen.
18
Menu (meny)
Öppna eller stänga menyn.
19
Option (alternativ)
Öppna eller stänga snabbåtkomstmenyn.
20
Demo
Öppna menyn Demo och se en demonstration
av
TV:ns funktioner.
21
T
extremsor
j
Aktivera eller avaktivera textremsor.
22
MHEG
cancel (Mheg avbryt) (endast inom
Storbritannien)
A
vbryta endast digitala text-TV-tjänster eller
interaktiva tjänster.
Se avsnittet
10 Index
för att hitta avsnitt om
specifika knappar på fjärrkontrollen i
användarhandboken.
5.2
TV-menyn – översikt
Med hjälp av skärmmenyerna kan du installera TV:n,
justera bild-, ljud- och Ambilight-inställningar samt
k
omma åt olika funktioner. I det här avsnittet får du
en översikt över menyerna med beskrivningar av
hur du navigerar i dem.
5.2.1
Menyn
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen om du
vill visa huvudmenyn.
®
Tr
yck på
Menu
(meny) om du vill stänga menyn.
I huvudmenyn hittar du följande alternativ:
TV-meny
Välj den här menyn för installation, inställningar av
bild, ljud, Ambilight samt andra funktioner.
Kanallista
Med det här alternativet kan du visa kanallistan.
Här skapar du dina favoritkanallistor.
•P
r
ogramguide
Guiden är tillgänglig när digitala kanaler har
installerats, och med hjälp av den kan du ta fram
information om det digitala programutbudet.
Beroende på typ av elektronisk programguide kan
du även komma åt programtablåer för digital-TV-
program och enkelt välja önskat program. Se
a
vsnitt
5.7 Elektronisk programguide
.
Multimedia
Med det här alternativet kan du visa foton eller
spela upp musik som lagrats på en USB-enhet. Se
a
vsnitt
5.10 Visa och spela upp foton, MP3 ...
13
MENU
b
¬
P
V
BROWSE
OK
LIST
MENU
BROWSE
T
e
l
e
vi
s
i
on
M
u
ltim
ed
i
a
TV-men
y
K
a
n
a
lli
s
t
a
Pro
g
ram
g
uid
e
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 13