Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 14

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Fler funktioner i din TV
5.2.2
Använda menyn
Lär dig använda menyerna med det här exemplet.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen.
Nu visas huvudmenyn på skärmen.
®
Tr
yck på
π
så öppnas
TV-menyn
.
Ò
Tr
yck på
π
så öppnas TV-inställningsmenyn.
Tr
yck på
œ
och välj
Bild
.
º
Tr
yck på
π
och ange bildinställningarna.
Tr
yck på
œ
och välj
Ljusstyrka
.
Tr
yck på
π
och ange inställningen för ljusstyrka.
Tr
yck på
o
eller
œ
om du vill justera
inställningen.
Ú
Tr
yck på
p
om du vill återgå till
bildinställningarna eller tryck på
Menu
(meny) om du vill stänga menyn.
r
Obs
!
Fler alternativ blir tillgängliga när digitala kanaler
installeras och sändningar mottas.
14
MENU
b
BROWSE
OPTION
a
OK
LIST
MENU
BROWSE
T
e
l
e
vi
s
i
on
M
u
ltim
ed
i
a
TV-men
y
K
a
n
a
lli
s
t
a
Pro
g
ram
g
uid
e
TV-in
st
ä
lln.
Bil
d
K
o
ntr
ast
L
j
usst
y
rk
a
P
e
rf
ec
t Pix
e
l H
D
F
ä
r
g
F
L
j
u
d
Ambili
g
h
t
...
F
ä
In
st
ä
T
ill
s
t
a
n
da
r
d
Bil
d
Bil
d
K
o
ntr
ast
F
ä
r
g
F
ä
r
g
balans
P
e
rf
ec
t Pix
e
l H
D
HD N
a
t
u
r
a
l M
o
ti
on
ä
r
pa
F
ä
r
g
to
n
K
o
ntr
ast
L
j
usst
y
rk
a
90
52
0
4
47
Bil
d
L
j
usst
y
rk
a
K
o
ntr
ast
r
g
F
ä
r
g
balans
P
e
rf
ec
t Pix
e
l H
D
HD N
a
t
u
r
a
l M
o
ti
on
ä
r
pa
F
ä
r
g
to
n
L
j
usst
y
rk
a
98
52
0
4
47
L
j
usst
y
rk
a
TV-meny
TV-inställn.
Inställningsassist...
T
ill standard
Bild
Ljud
Ambilight
Egenskaper
Uppgr. programv...
Installation
TV-inställn.
TV-in
st
ä
lln.
In
st
ä
llnin
g
sassist.
.
Starta n
u
L
j
u
d
Ambili
g
h
t
In
st
ä
T
ill
s
t
a
n
da
r
d
Bil
d
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 14