Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 15

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
5.2.3
Snabbåtkomstmeny
Med snabbåtkomstmenyn får du direkt åtkomst till
menyalternativ som används ofta.
När digitala kanaler har installerats och sändningar
mottas visas de relevanta digitala alternativen på
menyn.
Tr
yck på
Option
(alternativ) på fjärrkontrollen.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj ett alternativ.
Ò
Tr
yck på
OK
så visas vald alternativmeny.
Tr
yck på
o
,
œ
,
p
,
π
om du vill justera
inställningarna på menyn.
º
Tr
yck på
Option
(alternativ) om du vill stänga
menyn.
Språk audio
Se avsnitt
5.3.5 Justera ljudinställningar
.
Språk textremsor
Se avsnitt
5.9.3 Välja språk för digitala
textremsor
.
•T
extremsor
Se avsnitt
5.9 Textremsor
.
Bildformat
Se avsnitt
5.3.4 Bredbildsformat
.
Equalizer
Se avsnitt
5.3.5 Justera ljudinställningar
.
Klocka
Visa klockan
Tr
yck på
OK
om du vill visa klockan permanent.
®
Tr
yck på
Option
(alternativ) och på
o
eller
œ
om du vill välja Klocka igen.
Ò
Tr
yck på
OK
om du vill dölja klockan.
5.3
Bild- och ljudinställningar
I det här avsnittet går vi igenom bild- och
ljudjusteringar i menyerna.
5.3.1
Inställningsassistenten
Med hjälp av inställningsassistenten kan du gå
igenom grundläggande inställningar för bild, ljud och
Ambilight på ett enkelt sätt.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > TV-inställn. >
Inställningsassistent
och öppna genom att trycka på
π
.
®
Tr
yck på
OK
.
Ò
Starta assistenten genom att trycka på den
gröna knappen på fjärrkontrollen.
Tr
yck på
p
eller
π
för att välja vänster eller
höger sida.
º
Gå till nästa inställning genom att trycka på den
gröna knappen.
Du kommer att gå igenom ett antal inställningar.
När du är klar tillfrågas du om inställningarna
ska lagras.
Om du vill lagra alla inställningar trycker du på
den gröna knappen.
5.3.2
Återställa till standard
TV:n återställs till en av de fördefinierade
inställningarna. Varje inställning består av bild, ljud
och Ambilight.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > TV-inställn. >
Till standard
och
öppna listan genom att trycka på
π
.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj en inställning.
Ò
Lagra valet genom att trycka på den gröna
knappen.
Standardinställningar är : Nuvarande, Naturlig, Livlig,
Film.
Fler funktioner i din TV
15
DEMO
OPTION
GUIDE
a
OK
LIST
v
j
b
q
MHEG
CANCEL
OPTION
Snab
b
å
tk
o
m
st
T
e
xtr
e
m
sor
S
pr
å
k
aud
i
o
S
pr
å
k t
e
xtr
e
m
sor
E
q
ualize
r
Bil
d
f
o
rm
at
Kl
oc
k
a
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 15