Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 16

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Fler funktioner i din TV
5.3.3
Bildinställningar
I det här avsnittet går vi igenom hur du justerar
bildinställningarna.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > TV-inställn. >
Bild
och öppna
listan genom att trycka på
π
.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj en inställning.
•K
ontrast
Nivån för ljusa fält i bilden ändras medan de
mörkare fälten lämnas oförändrade.
Ljusstyrka
Hela bildens ljusstyrka ändras.
Färg
Mättnadsnivån ändras.
Färgbalans
Om sändningen är i NTSC-format kompenserar
den här nivån färgskillnaderna.
Skärpa
Nivån för skärpa ändras i detaljerna.
Färgton
Färgerna ställs in till Normal, Varm (rödaktig) eller
Kall (blåaktig). Välj Personlig om du vill göra en
egen inställning på menyn Personlig nyans.
P
ersonlig nyans
Här kan du göra en egen inställning om Personlig
väljs på menyn Färgton.
Tr
yck på den gröna knappen och välj varje fält
och ändra respektive värde för :
– R-WP – röd vitpunkt
– G-WP – grön vitpunkt
– B-WP – blå vitpunkt
– R-BL – röd svartnivå
– G-BL – grön svartnivå
P
erfect Pixel HD
Aktiverar eller avaktiverar Perfect Pixel HD, den
bästa bildinställningen.
HD Natural Motion
Minskar fält- och linjeflimret och återger jämna
rörelser, framförallt i filmer.
Ställ in nivån på Minimum, Maximum eller Från.
100Hz Clear LCD
(om sådana finns)
Aktiverar och avaktiverar 100Hz Clear LCD.
Dynamisk kontrast
Kontrasten i bilden förbättras när bilden på
skärmen ändras. Ställ in nivån på Minimum,
Medium, Maximum eller Från. Nivån Medium
rekommenderas.
Brusreduktion
Brus i bilden filtreras bort och reduceras. Ställ in
nivån på Minimum, Medium, Maximum eller Från.
Minskad angivelse MPEG
Övergångarna för digitala bilder blir jämnare.
Aktiverar och avaktiverar Minskad angivelse
MPEG.
Färgförbättring
Färgerna blir mer livliga och upplösningen
förbättras för detaljer i starka färger. Ställ in nivån
på Minimum, Medium, Maximum eller Från.
Active Control
Korrigerar alla inkommande signaler så att bästa
möjliga bild visas. Aktiverar och avaktiverar Active
Control.
Ljussensor
Bild- och Ambilight-inställningarna anpassas efter
belysningen i rummet. Aktiverar och avaktiverar
ljussensorn.
Bildformat
Se avsnitt
5.3.4 Bredbildsformat
.
16
HD Natural Motion
TV-in
st
ä
lln.
Bil
d
K
o
ntr
ast
L
j
usst
y
rk
a
P
e
rf
ec
t Pix
e
l H
D
F
ä
r
g
F
L
j
u
d
Ambili
g
h
t
100 Hz Clear LCD
Clea
D
y
namisk kontras
t
Br
us
r
edu
kti
on
Minsk.an
g
iv.MPEG
F
ä
r
gf
r
b
ä
ttrin
g
Lj
ussenso
r
Bil
d
f
o
rm
at
F
ä
r
g
to
n
In
st
ä
T
ill
s
t
a
n
da
r
d
Bil
d
le
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 16