Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 17

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
5.3.4
Bredbildsformat
Undvik svarta fält på sidorna eller högst upp och
längst ned på bilden. Ändra till ett bildformat som
fyller hela skärmen.
Tr
yck på
q
om du vill aktivera menyn
Bildformat.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
om du vill välja ett
tillgängligt bildformat.
Ò
Tr
yck på
o
för att flytta bilden uppåt så att
delvis dold textning syns.
à
Tips!
Inställningen Auto format rekommenderas för
minsta möjliga förvrängning.
Auto format
(inte för dator)
Bilden förstoras för att
automatiskt fylla skärmen.
T
extremsorna syns.
Super zoom
(inte för HD)
De svarta fälten på sidan tas
bort i 4:3-sändningar. Den
här inställningen innebär en
liten förvrängning.
4:3
(inte för HD)
Klassiskt 4:3-format visas.
Movie expand 14:9
(inte för HD)
Klassiskt 4:3-format skalas till
14:9-format.
Movie expand 16:9
(inte för HD)
Klassiskt 4:3-format skalas till
16:9-format.
Bredbildsskärm
4:3-format dras ut till 16:9-
fo
r
mat.
Inte skalförändrad
(endast för hårddisk och
dator)
Maximal skärpa.
Förvrängningar kan uppstå i
kanterna. Svarta fält kan
visas i bilder från datorn.
r
Obs!
Kom ihåg att namnge anslutningen på menyn
Anslutningar. Se avsnitt
7.4.3 Namnge dina enheter
.
5.3.5
Ljudinställningar
I det här avsnittet går vi igenom hur du justerar
ljudinställningarna.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > TV-inställn. >
Ljud
och öppna
listan genom att trycka på
π
.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj en inställning.
Equalizer
Ljudets bas och diskant justeras. Välj varje fält och
ändra respektive inställning. Se även avsnitt
5.2.3
Snabbåtkomstmeny
.
•Vol
ym
Vo
l
ymen justeras.
När du justerar volymen med knappen
V
visas
en volymrad. Om du inte vill att den ska visas går
du till TV-meny > Installation >
Preferenser
och
trycker på
π
för att öppna listan och välja
Vo
l
ymrad från.
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj
Vo
l
ymrad
.
®
Öppna genom att trycka på
π
.
Ò
Välj
Till
så aktiveras den tillfälliga visningen av
vo
l
ymraden när volymen justeras.
Balans
Ställer in balansen för vänster och höger
högtalare efter din lyssningsposition.
Fler funktioner i din TV
17
DEMO
OPTION
GUIDE
a
OK
LIST
v
j
b
q
MHEG
CANCEL
q
TV-in
st
ä
lln.
L
j
u
d
E
q
ualize
r
Vol
ym
B
a
l
a
n
s
Mono
/
Stere
o
Surround
l
ä
ge
ö
A
u
t
o
su
rr
ou
n
d
L
j
u
d
Ambili
g
h
t
In
st
ä
llnin
g
sassist..
.
T
ill
s
t
a
n
da
r
d
Bil
d
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 17