Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 18

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Fler funktioner i din TV
Språk audio
En lista över ljudspråk för aktuellt program kan
vara tillgänglig när digitala kanaler har installerats
och sändningar mottas.
Se även avsnitt 5.2.3 Snabbåtkomstmeny. Om du
vill ändra ljudspråket permanent läser du avsnitt
6
Kanalinstallation
.
Språk I/II
Om det sänds kan du välja mellan två olika språk.
Mono/Stereo
Om stereosändning är tillgänglig kan du välja
Mono eller Stereo för varje TV-kanal.
Surroundläge
Du kan välja surroundljud om det sänds eller om
det är tillgängligt från en ansluten enhet.
Ljudstyrka hörlur
Ändrar hörlurarnas volym. Du kan stänga av
ljudet i TV-högtalarna med knappen
¬
fjärrkontrollen.
Auto volume leveling
Plötsliga volymskillnader som kan uppstå i början
av
reklaminslag eller när du byter från en kanal till
en annan jämnas ut. Välj Till eller Från.
Delta-volym
Vo
l
ymskillnader mellan kanaler eller anslutna
enheter jämnas ut.
Byt till önskad kanal eller enhet och jämna ut
vo
l
ymskillnaden.
®
Välj
Delta volym
på menyn Ljud och ändra
vo
l
ymnivån.
Auto surround
TV:n ställs automatiskt in på det bästa
surroundläget som sänds. Välj Till eller Från.
5.4
Ambilight
I det här avsnittet går vi igenom hur du justerar
Ambilight-inställningar.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > TV-inställn. >
Ambilight
och
öppna listan genom att trycka på
π
.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj en inställning.
Ambilight
Ambilight slås på och stängs av.
Ljusstyrka
Ljusstyrkan ändras för Ambilight.
Läge
Du kan välja mellan fyra olika Ambilight-
inställningar :
Färg
,
Lugn (långsam)
,
Medel (mellan)
och
Dynamisk (snabb)
.
Se avsnitt
4.7 Ändra
Ambilight-inställning
.
Färg
Om inställningen Färg väljs på menyn Läge
kan du välja en konstant färg från listan eller
skapa en personlig färg.
V
arm vit
Kall vit
Blå
P
ersonlig
Om du väljer Personlig på menyn Färg kan du
anpassa en egen färg.
Välj först
Mättnad
och ställ in ett högt värde.
®
Välj
Palett
och gå från 0 till 100 för att gå från
röd till gul och grön till blå.
Åtskillnad
Nivån för skillnader i färg ställs in
mellan vänster och höger sida av TV:n när
inställningarna Lugn (långsam), Medel (mellan)
eller Dynamisk (snabb) har valts på menyn Läge.
Med Åtskillnad från visas en dynamisk men
likadan färg för Ambilight.
Färgförstärkning
Förstärka ljusets färger för en
mer dynamisk effekt när inställningarna Lugn
(långsam), Medel (mellan) eller Dynamisk (snabb)
har valts på menyn Läge.
Balans
Som med balans för stereoljud ställs nivån för
Ambilight in för vänster och höger sida av TV:n.
ç
V
arning!
Undvik dålig mottagning från fjärrkontrollen genom
att placera dina enheter utanför Ambilight-ljuskäglan
från TV:n.
18
TV-in
st
ä
lln.
Ambili
g
h
t
Ambili
g
h
t
F
r
g
L
j
usst
y
rk
a
L
ä
ge
L
j
u
d
F
ä
r
gf
r
st
ä
rknin
g
B
a
l
a
n
s
Ambili
g
h
t
In
st
ä
llnin
g
sassist.
.
T
ill
s
t
a
n
da
r
d
Bil
d
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 18