Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 19

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
TV i standby med Ambilight
När TV:n är i standbyläge kan du aktivera
funktionen Ambilight. I det här läget kan Ambilight
endast visas i konstant färg.
Tr
yck på
Ambilight
på fjärrkontrollen när TV:n
är i standbyläge.
®
Tr
yck på
Mode
(läge) upprepade gånger och
välj en tillgänglig färg.
5.5
Text-TV
TV:n har ett minne för 1 200 sidor där text-TV-
sidor samt delsidor lagras så att väntetiden blir
ko
r
tare.
Information om hur du väljer en text-TV-sida finns i
a
vsnittet
4.6 Välja en text-TV-sida
.
5.5.1
Välja delsidor på en text-TV-sida
Det kan finnas ett antal delsidor på en text-TV-sida.
Dessa visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer.
Tr
yck på
b
.
®
Välj en text-TV-sida.
Ò
Tr
yck på
p
eller
π
för att välja en delsida.
5.5.2
Välja TOP- text-TV
T
OP- text-TV (Table of Pages) sänds inte av alla
TV-kanaler. Du kan enkelt hoppa från ett ämne till
ett annat utan att använda sidnumren.
Tr
yck på
b
.
®
Tr
yck på
i
.
T
OP-översikten visas.
Ò
Välj ett ämne med
p
,
π
eller
o
,
œ
.
Tr
yck på
OK
så visas sidan.
5.5.3
Text-TV med dubbla bilder
Visa TV-kanalen och text-TV-bilden bredvid
varandra.
Tr
yck på
b
om du vill ha dubbla bilder.
®
Tr
yck på
b
igen för att visa text-TV på vanligt
sätt.
Ò
Tr
yck på
b
om du vill stänga av text-TV-
funktionen.
5.5.4
Söka i text-TV
Gå snabbt till ett ämne som är länkat till ett antal
sidnummer eller sök efter ord på text-TV-sidor.
Tr
yck på
b
.
®
Tr
yck på
OK
och markera det första ordet eller
n
umret.
Ò
Tr
yck på
o
,
œ
eller
p
,
π
om du vill hoppa till
nästa ord eller nummer på sidan.
Tr
yck på
OK
för att söka på en sida som
innehåller det markerade ordet eller numret.
º
Tr
yck på
o
tills inga ord eller nummer är
markerade och avsluta sökningen.
5.5.5
Förstora text-TV-sidor
Du kan förstora en text-TV-sida så att den blir
lättare att läsa.
Tr
yck på
b
och välj en text-TV-sida.
®
Tr
yck på
Option
(alternativ) på fjärrkontrollen
om du vill förstora sidans övre halva.
Ò
Tr
yck på
Option
(alternativ) igen om du vill visa
en förstoring av den nedre halvan.
Tr
yck på
o
eller
œ
om du vill bläddra genom
den förstorade sidan.
º
Tr
yck på
Option
(alternativ) igen om du vill
återgå till normal sidstorlek.
Fler funktioner i din TV
19
0
i
Ambilight
MODE
Ambilight
MODE
9
8
0
7
i
Ambilight
MODE
i
DEMO
OPTION
GUIDE
a
OK
LIST
v
j
b
q
MHEG
CANCEL
OPTION
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 19