Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 2

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

2007 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Med ensamrätt. Specifikationerna
kan ändras utan föregående
meddelande. Varumärkena tillhör
Koninklijke Philips Electronics N.V. eller
respektive ägare.
Philips förbehåller sig rätten att när som
helst ändra produkter utan att tidigare
material behöver justeras.
Innehållet i den här användarhandboken
anses lämpligt för avsedd användning av
systemet. Om produkten eller dess
enskilda moduler eller procedurer
används i andra syften än vad som anges
här måste giltighet och lämplighet för
dessa kontrolleras. Philips garanterar att
själva innehållet inte bryter mot något
amerikanskt patent. Annan garanti är
varken uttryckt eller implicerad.
Garanti
Inga komponenter får repareras av
användaren.
Skydd som täcker produktens insida får
inte öppnas eller avlägsnas. Reparationer
får endast utföras av Philips-personal
eller officiella reparationsverkstäder. Om
detta inte följs upphör all garanti att
gälla, såväl uttryckt som underförstådd.
Garantin upphör att gälla vid användning
som förbjuds enligt den här
användarhandboken, eller vid ändringar
eller monteringsprocedurer som inte
rekommenderas eller godkänns enligt
den här användarhandboken.
Pixelegenskaper
Den här LCD-TV:n har ett högt antal
färgpixlar. Trots att produkten har
99,999 % eller fler fungerande pixlar kan
det förekomma punkter som är ständigt
svarta eller som lyser i rött, grönt eller
b
lått på skärmen. Detta är en
strukturegenskap för skärmen (enligt
vanlig branschstandard) och är inte något
tekniskt fel.
Programvara med öppen källkod
Den här TV:n innehåller programvara
med öppen källkod. Philips erbjuder
härmed att, på begäran, tillhandahålla
eller göra tillgänglig en komplett
maskinläsbar kopia av motsvarande
källkod på ett medium som vanligen
används för programutbyte till en
k
ostnad som inte överstiger summan för
utförande av källdistribution.
Detta erbjudande är giltigt i 3 år från
och med produktens inköpsdatum.
Erhåll källkoden genom att skriva till
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
P
athoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgien
Uppfyller EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V.
tillverkar och säljer många
k
onsumentprodukter. Dessa produkter
har, som alla elektroniska apparater,
vanligen kapacitet att avge och motta
elektromagnetiska signaler.
En av Philips ledande affärsprinciper är att
vidta alla nödvändiga hälso- och
säkerhetsåtgärder för våra produkter, att
uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och
hålla oss inom de EMF-standarder som är
tillämpliga när produkten tillverkas.
Philips arbetar för att utveckla, tillverka
och marknadsföra produkter som inte
orsakar hälsorisker.
Vi på Philips bekräftar att om våra
produkter hanteras korrekt och i avsett
syfte, är de säkra att använda enligt
aktuella vetenskapliga belägg.
Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen
av
internationella EMF- och
säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt
för Philips att förutse vidare utveckling
inom standardisering och tidig integrering
i våra produkter.
Nätsäkring (endast inom Storbritannien)
Den här TV:n har en godkänd gjuten
k
ontakt. Om nätsäkringen behöver bytas
ut ska den ersättas med en säkring med
samma spänning som indikeras på
k
ontakten
(till exempel
10 A
).
1. Ta bort säkringens skydd och
säkringen.
2. Den nya säkringen måste uppfylla BS
1362 och vara ASTA-godkänd. Om
du tappar bort säkringen kontaktar
du din återförsäljare för att bekräfta
rätt sort.
3. Sätt tillbaka säkringens skydd.
För att uppfylla EMC-direktivet får
produktens nätkontakt inte tas bort från
nätsladden.
Copyright
Logotyperna VESA, FDMI och
VESA Mounting Compliant är
varumärken som tillhör Video Electronics
Standards Association.
Tillverkat på licens från Dolby
Laboratories. "Dolby", "Pro
Logic" och den dubbla D-symbolen
G
är
varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Tillverkat på licens från BBE
Sound, Inc. Licensierat av
BBE, Inc i enlighet med ett eller fler av
följande amerikanska patent: 5510752,
5736897. BBE och BBE-symbolen är
registrerade varumärken som tillhör BBE
Sound Inc.
Windows Media är antingen ett
registrerat varumärke eller ett varumärke
som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder/
® Kensington och MicroSaver är
varumärken som registrerats i USA och
tillhör ACCO World Corporation med
utfärdade registreringar och pågående
ansökningar i andra länder runt om i
världen. Alla andra registrerade och
oregistrerade varumärken tillhör
respektive ägare.
2
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 2