Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 20

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Fler funktioner i din TV
5.5.6
Text-TV-meny
Med alternativen i text-TV-menyn kan du visa dold
information, växla delsidor automatiskt och ändra
teckeninställning.
Visa
Dölj eller visa dold information på en sida, som
lösningen på en gåta eller svar på en fråga.
Växla delsidor
Om det finns delsidor på en vald sida kan du
växla bland delsidorna automatiskt.
Språk
Vissa språk använder andra tecken. Ändra till den
andra gruppen för att visa texten på rätt sätt.
Tr
yck på
b
.
®
Tr
yck på
Menu
(meny).
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj ett alternativ.
Tr
yck på
OK
om du vill ändra en inställning.
º
Tr
yck på
Menu
(meny) om du vill stänga text-
TV-menyn.
Tr
yck på
b
om du vill stänga av text-TV-
funktionen.
5.5.7
Digitala text-TV-tjänster
(endast inom
Storbritannien)
Vissa digital-TV-kanaler erbjuder särskilda digitala
text-TV- eller interaktiva tjänster (till exempel
BBC1). Dessa tjänster fungerar som vanlig text-TV
och hanteras med siffer-, färg- och
navigeringsknapparna.
Tr
yck på
b
.
®
Tr
yck på
o
,
œ
eller
p
,
π
och välj eller
markera alternativ.
Ò
Välj ett alternativ genom att trycka på en av
färgknapparna.
Tr
yck på
OK
för att bekräfta eller aktivera.
º
Tr
yck på
MHEG Cancel
(MHEG avbryt) om du
vill avbryta digital-text-TV eller interaktiva
tjänster.
ç
V
arning!
Digitala text-TV-tjänster blockeras när textremsor
sänds och Textremsor Till ställs in på menyn
Egenskaper. Se avsnitt
5.9 Textremsor
.
5.5.8
Text-TV 2.5
När den här text-TV-funktionen sänds med TV-
kanalen får du mer färg och bättre grafik.
T
ext-TV 2.5 aktiveras som en fabriksinställning.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > TV-inställn. > Installation >
Preferenser >
T
ext-TV 2.5
och öppna listan
genom att trycka på
π
.
®
Välj Till eller Från.
5.6
Skapa favoritkanallistor
Visa listan Alla kanaler eller skapa en egen
favoritlista bestående av de TV- och radiokanaler
som du föredrar. Till exempel kan alla
familjemedlemmar skapa sin egen favoritlista.
5.6.1
Välja en favoritlista
Så här väljer du en av favoritlistorna.
Tr
yck på
OK
.
När du slutför installationen första gången visas
listan Alla kanaler. Annars visas den senast valda
favoritlistan.
®
Tr
yck på den röda knappen om du vill visa alla
favoritlistor.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj en lista.
Tr
yck på
OK
.
Den valda favoritlistan visas.
º
Tr
yck på
OK
igen om du vill avsluta.
20
Meny
Visa
Språk
Gr. II
Från
Växla delsidor
Från
All
a
k
a
n
a
l
er
....
EXT
3
3 Di
g
itala kanaler
2
4 R
ad
i
o
k
a
n
a
l
e
r
1
2 Di
g
itala kanaler
1
1 Analo
g
a kanaler
1
....
V
ä
l
j
list
a
A
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 20