Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 22

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

22
Fler funktioner i din TV
Eller
EPG-funktionen "7 eller 8 dagar"
Det kan ta lite tid att ta emot EPG-informationen.
Listan över TV-program visar följande:
®
Aktivera tillgängliga åtgärder längst ned på
skärmen med hjälp av färgknapparna.
Nästa
:
visa information om nästa program.
Påminn
:
markera eller avmarkera ett program
som en påminnelse.
Titta
:
titta eller lyssna på ett program som visas
för närvarande.
Hoppa till ..
.: gå till nästa eller föregående dag.
Info
:
visa information för ett valt program (om
sådan är tillgänglig).
Ò
Tr
yck på
a
om du vill stänga EPG.
5.7.2
Mer om EPG-funktionen "7 eller 8
dagar"
Sökning efter genre, schemalagda påminnelser osv.
kan hanteras i programguidemenyn.
Tr
yck på
a
på fjärrkontrollen.
®
Tr
yck på
Menu
(meny).
Programguidemenyn öppnas.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj ett menyalternativ.
Öppna genom att trycka på
π
.
º
Gör ditt val med
œ
eller
o
.
Tr
yck på
OK
om du vill aktivera eller tryck på
den gröna knappen om du vill titta.
Tr
yck på
a
om du vill stänga EPG.
r
Obs!
Endast kanaler som är markerade som Valda EPG-
kanaler visas i programguidemenyn.
5.8
Timer- och låsfunktioner
I det här avsnittet går vi igenom hur TV:n kan slås
på och stängas av vid en viss tidpunkt samt hur den
kan låsas och låsas upp.
5.8.1
Växla till standbyläge automatiskt
Med insomningstimern sätts TV:n i standbyläge efter
en viss tid.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Egenskaper >
Insomningstimer
och öppna insomningstimerfältet genom att
trycka på
π
.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
och ställ in tiden upp till
180 minuter i steg om 5 minuter. Om den ställs
in på 0 minuter stängs insomningstimern av.
Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa
tiden under nedräkningen.
5.8.2
Slå på TV:n automatiskt
Timern slår på TV:n automatiskt på angiven tid och
kanal från standbyläget.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Egenskaper >
Timer
och öppna
timermenyn genom att trycka på
π
.
®
Använd
o
eller
œ
,
p
eller
π
till att välja och
öppna menyalternativen ett efter ett och ställa
in en kanal, en veckodag eller dagligen samt en
starttid.
Bekräfta genom att tryck på
OK
.
º
Tr
yck på
Menu
(meny) om du vill stänga menyn.
à
Tips!
Om du vill stänga av timern väljer du
Från
i
timermenyn.
5.8.3
Låsa TV-kanaler och -program
Du kan låsa TV-kanaler och/eller program från
anslutna enheter så att barn inte kommer åt dem.
Lås och lås upp med en fyrsiffrig kod.
Ställa in eller ändra koden
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Egenskaper >
Ställa in eller
ändra kod
och tryck på
π
för att ange koden.
®
Ange koden med sifferknapparna.
Menyn
Egenskaper
visas igen med ett
meddelande som bekräftar att koden har ställts
in eller ändrats.
Programguide
Tis, 12 Sep
09:55
BBC ONE
BBC TWO
five
BBC THREE
BB
C
F
OUR
abc1
09:50
T
weenies
09:00
The Wright Stuff
05:32
This is BBC THREE
05
:
3
2
This is BB
C
F
OUR
09
:2
0
Moonli
g
htin
g
12:30
Commonwealth
10:15
Something Special
10:30
Tr
isha Goddard
12:00
This is BBC THREE
12:
00
This is BB
C
F
OUR
1
0
:1
5
D
add
i
o
Omkring
Nästa
07:50 Commonwealth
00
1
0
- EEN
P
å
minn
T
itt
a
Inf
o
Ho
pp
a till ..
.
Pro
g
ram
g
uid
e
P
å
TV n
u
?
12:30 South Toda
y
1
3
:
00
In aller Freun
d
11:50 Workin
g
Lunc
h
H
ä
mta EP
G
dat
a
P
å
TV n
u
?
V
ä
å
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 22