Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 23

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Fler funktioner i din TV
23
SVENSKA
Har du glömt koden?
Välj
Ändra kod
.
®
Tr
yck på
π
.
Ò
Ange administrationskoden 8-8-8-8.
Ange en ny personlig kod.
Bekräfta den nya koden.
Den föregående koden raderas och den nya
k
oden lagras.
5.8.4
Aktivera eller avaktivera
låsfunktionen
Om du har ställt in koden kan du låsa alla kanaler
och enheter, låsa en viss kanal eller enhet, ställa in
en tid när alla kanaler och enheter ska låsas eller
ange ditt barns ålder för föräldraklassering när
digitala kanaler har installerats och sändningar
mottas.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Egenskaper >
Låsfunktion
och
tryck på
π
för att ange koden.
®
Ange koden med sifferknapparna.
Ò
Välj ett av alternativen.
Tr
yck på
π
.
Låsa eller låsa upp alla kanaler och anslutna enheter
Välj
Lås
eller
Lås upp
.
®
Tr
yck på
OK
.
Låsa ett visst program eller alla kanaler från en viss
tid
Välj
P
ersonligt lås
.
®
Öppna menyn Personligt lås genom att trycka
π
.
Ò
Tr
yck på
π
igen så öppnas menyn Lås efter.
Välj
Till
för att aktivera timerlåset.
º
Tr
yck på
p
.
Välj
Tid
.
Tr
yck på
π
.
Ange tiden med
o
eller
œ
och
π
.
Ú
Tr
yck på
OK
.
Låsa en eller flera kanaler och anslutna enheter
Välj
P
ersonligt lås
.
®
Öppna genom att trycka på
π
.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj
Kanallås
.
Tr
yck på
π
.
º
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj den/de kanaler du
vill låsa eller låsa upp.
Tr
yck på
OK
varje gång för att låsa eller låsa
upp kanalen.
Ställa in en åldersgräns för ett digitalt TV-program
Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina
program (beroende på land). Om åldersgränsen är
högre än barnets ålder låses programmet.
Välj
P
ersonligt lås
.
®
Öppna genom att trycka på
π
.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
för att välja
Föräldraklassering
.
Tr
yck på
π
.
º
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj en åldersgräns.
Tr
yck på
Menu
(meny) om du vill stänga
låsfunktionsmenyn.
5.9
Textremsor
T
extremsor från text-TV- eller DVB-T-tjänster
(digitala) kan ställas in för alla TV-kanaler.
Om digitala kanaler har installerats och sändningar
mottas kan du välja önskat språk för textremsor.
5.9.1
Textremsor från analoga TV-kanaler
Välj en analog TV-kanal.
®
Slå på text-TV genom att trycka på
b
.
Ò
Ange det tresiffriga numret för sidan för
textremsor.
Tr
yck på
b
om du vill stänga av text-TV-
funktionen.
r
Obs!
T
ext-TV-sidan för textremsor för analoga kanaler
måste lagras för varje TV-kanal.
L
å
s
f
u
nkti
on
å
s
L
å
K
a
n
a
l
l
å
s
F
ö
r
ä
ldraklasserin
g
L
å
s
Personli
g
t
l
å
s
L
å
s u
pp
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 23