Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 24

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

5.9.2
Aktivera eller avaktivera textremsor
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Egenskaper >
T
extremsor
och
öppna listan genom att trycka på
π
.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj
Till
för att alltid
visa textremsor eller
På vid tystat ljud
för att
endast visa textremsor när ljudet har stängts av
med knappen
¬
på fjärrkontrollen.
Ò
Tr
yck på
p
om du vill återgå till menyn
Egenskaper.
à
Tips!
Välj menyn Textremsor direkt med
Option
(alternativ) på fjärrkontrollen. Se avsnitt
5.2.3
Snabbåtkomstmeny
.
5.9.3
Välja språk för digitala textremsor
Om textremsor är tillgängliga med digitala kanaler
kan du välja önskat språk för textremsor från en
lista. Inställningen för önskat textspråk i
installationsmenyn åsidosätts tillfälligt.
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Egenskaper >
Språk textremsor
och tryck på
π
för att öppna listan över
tillgängliga språk.
®
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj ett språk för
textremsor.
Ò
Tr
yck på
OK
.
à
Tips!
Välj menyn Språk textremsor direkt med
Option
(alternativ) på fjärrkontrollen. Se avsnitt
5.2.3
Snabbåtkomstmeny
.
5.10 Visa och spela upp foton,
MP3 ...
Titta på bilder eller lyssna på musik som lagrats i en
USB-enhet (följer inte med TV-apparaten). Visa dina
bilder i ett bildspel eller lyssna till musik från
spellistor som du skapar själv.
r
Obs!
Philips äger inget ansvar om din USB-enhet inte kan
användas, och Philips ansvarar inte heller för
eventuell skada eller förlust av lagrade data.
5.10.1 Ansluta en USB-enhet
Anslut en enhet på sidan av TV-apparaten när den
är på.
Huvudmenyn visas automatiskt och namnet på
USB-enheten är markerat bredvid
Multimedia
.
5.10.2 Ta bort USB-enheten
ç
Va
rning!
Undvik skada på USB-enheten genom att alltid
stänga menyn på skärmen och vänta fem sekunder
innan du tar bort USB-enheten.
Tr
yck på
Menu
(meny) om du vill stänga menyn.
®
Ta
bort USB-enheten.
5.10.3 Visa dina bilder
På menyn Multimedia visas de filer som finns
lagrade i USB-enheten.
Tr
yck på
π
så öppnas menyn Multimedia.
Bild
har markerats.
®
Tr
yck på
π
om du vill öppna bildmappen.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj en bild eller ett
album i USB-enheten.
24
Fler funktioner i din TV
TV-men
y
E
g
enska
p
e
r
T
e
xtr
e
m
sor
S
pr
å
k t
e
xtr
e
m
sor
Ä
n
d
r
a
k
od
Tim
er
C
ommon interfac
e
D
e
m
o
E
g
enska
p
e
r
In
s
t
a
ll
a
ti
on
TV-in
st
ä
lln.
Jean.
jpg
Mar
y
.
jpg
Bil
d
Afrika
_
200
1
Ken
y
a.
jpg
Con
g
o.
jpg
V
ictoria.
jpg
Cairo.
jpg
Paris
_
200
5
M
y
_car.
jpg
Afrika
_
200
1
T
e
l
e
vi
s
i
on
M
u
ltim
ed
i
a
TV-men
y
K
a
n
a
lli
s
t
a
Pro
g
ram
g
uid
e
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 24