Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 29

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

6.2
Analog: Manuell installation
Du kan söka efter och lagra analoga TV-kanaler
manuellt en efter en.
6.2.1
Välja systemet
Tr
yck på
Menu
(meny) på fjärrkontrollen och
välj TV-meny > Installation > Installation kanal >
Analog: Manuell installation
.
®
Tr
yck på
π
för att öppna menyn Manuell
installation.
System
är markerat
Ò
Tr
yck på
π
och öppna Systemlistan.
Tr
yck på
o
eller
œ
och välj det land eller den
region där du befinner dig.
º
Tr
yck på
p
om du vill återgå till menyn Manuell
installation.
6.2.2
Söka efter en ny kanal
Tr
yck på
Menu
på fjärrkontrollen och välj TV-
meny > Installation > Installation kanal >
Analog: Manuell installation >
Sök
.
®
Tr
yck på
π
för att öppna Menyn Sök.
Ò
Tr
yck på den röda knappen om du vill ange
frekvens själv. Tryck på den gröna knappen om
du vill söka efter nästa kanal.
à
Tips!
Om du vet frekvensen anger du den tresiffriga
frekvensen med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Tr
yck på
p
när den nya kanalen har hittats.
º
Markera
Lagra som ny kanal
om du vill lagra
den nya kanalen under ett nytt kanalnummer.
Tr
yck på
π
för att öppna.
Tr
yck på
OK
.
Klart
visas.
Tr
yck på
Menu
om du vill stänga menyn
Installation kanal.
6.2.3
Fininställning
Fininställ en kanal som hittats när mottagningen är
dålig.
Tr
yck på
Menu
på fjärrkontrollen och välj TV-
meny > Installation > Installation kanal >
Analog: Manuell installation >
Fininställning
.
®
Tr
yck på
π
för att öppna menyn fininstôallning.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
och justera frekvensen.
Tr
yck på
p
när finjusteringen är klar.
º
Markera
Lagra denna kanal
om du vill lagra den
f
injusterade kanalen under det aktuella
kanalnumret.
Tr
yck på
π
för att öppna.
Tr
yck på
OK
.
Klart
visas.
Tr
yck på
Menu
om du vill stänga menyn
Installation kanal.
6.3
Ändra ordning för lagrade
kanaler
Döp om, ändra ordning för, avinstallera eller
installera om lagrade kanaler.
6.3.1
Ändra namnet på en kanal
Ändra namnet på en kanal eller ange ett namn för
en kanal som inte heter något.
Tr
yck på
Menu
på fjärrkontrollen och välj TV-
meny > Installation > Installation kanal >
Ändra
ordning
.
®
Tr
yck på
π
för att öppna kanallistan.
Ò
Tr
yck på
o
eller
œ
i kanallistan och välj den
kanal du vill ändra namn på.
Tr
yck på den röda knappen.
º
Tr
yck på
p
eller
π
om du vill välja ett tecken,
eller
o
eller
œ
om du vill byta tecken.
Mellanslag, siffror och andra specialtecken finns
mellan
z
och
A
.
Tr
yck på den gröna knappen eller
OK
när du är
klar.
à
Tip!
Alla tecken kan tas bort med den gula knappen. Du
kan ta bort ett markerat tecken med den blå
knappen.
Fler funktioner i din TV
29
SVENSKA
In
s
t
a
ll
a
ti
o
n k
a
n
al
Analo
g
: Manuell..
.
S
y
ste
m
S
ö
k
ä
llnin
g
La
g
ra som n
y
kana
l
A
u
t
o
m
a
ti
s
k in
s
t
a
ll..
.
U
pp
d. installation
Di
g
ital: testmotta
g
..
.
Ä
ndra ordnin
g
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 29