Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 3

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

SVENSKA
Viktigt!
3
1
Viktigt!
Läs igenom användarhandboken innan du börjar
använda produkten.
Gå igenom det här avsnittet och följ anvisningarna
noggrant. Garantin gäller inte för skada som
orsakats av att anvisningarna inte har följts.
1.1
Säkerhet
Undvik kortslutning genom att inte utsätta
produkten för vatten eller regn.
Undvik risk för brand eller elektriska stötar
genom att inte placera öppen eld i närheten av
TV:n (till exempel tända stearinljus).
Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela
TV:n för ventilation.
Placera inte TV:n i närheten av värmeelement
eller andra värmekällor.
Placera inte TV:n i ett slutet utrymme som en
bokhylla. Se till att gardiner, skåp osv. inte hindrar
luftflödet genom ventilationshålen.
Se till att TV:n inte kan falla ned. Ställ TV:n på en
stabil och plan yta och använd endast stativet
som medföljer TV:n.
Förhindra skada på nätsladden (vilket kan orsaka
brand eller elektriska stötar) genom att inte
placera TV:n eller annat som kan klämma ihop
kabeln på den.
Vid montering på vridbart stativ eller VESA-
väggfäste ska du undvika att belasta
nätkontakterna. Löst sittande nätkontakter kan
orsaka gnistbildning eller brand.
1.2
Skötsel av skärmen
•D
ra
ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
•T
orka av ytan med en mjuk, fuktig trasa. Använd
inga rengöringsmedel (kemiska
rengöringsmedel/rengöringsmedel för
hushållsbruk) eftersom det kan skada skärmen.
•A
n
vänd inte något hårt föremål till att peka,
trycka, gnugga eller slå på skärmen med eftersom
det kan repa eller förstöra skärmen permanent.
•T
orka av vattendroppar så snabbt som möjligt för
att undvika deformation och färgförändringar.
Stillbilder
Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Om det
inte går att undvika minskar du skärmens kontrast
och ljusstyrka för att förhindra skada på skärmen.
Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en
längre stund. Exempel på stillbilder är :
skärmmenyer, text-TV-sidor, svarta fält,
aktieinformation, TV-kanallogotyper, tidsuppgifter
osv.
1.3
Återvinning
•T
a med förpackningen till din lokala
återvinningsstation.
Kassera gamla batterier enligt lokala föreskrifter.
Produkten har utformats och tillverkats för
materialåtervinning och återanvändning.
Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. Ta
själv reda på eller fråga din återförsäljare om
lokala föreskrifter för säker återvinning. Felaktig
produktkassering orsakar skada på miljön och
människans hälsa.
(EEC 2002/96/EC)
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 3