Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10) Bruksanvisning – Page 42

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: TV
Product: Philips Cineos Flat TV (47PFL9632D/10)
Pages: 44
File size: 2 MB

Bildens placering på skärmen är felaktig
Vissa bildsignaler från vissa enheter passar inte för
skärmen. Du kan flytta bilden med knapparna
p
,
π
och
o
,
œ
på fjärrkontrollen. Kontrollera
enhetens utgångssignal.
Ljud
Bilden visas men det kommer inget ljud
Kontrollera att volymen inte har ställts in på 0.
Kontrollera att ljudet inte har stängts av med
knappen
¬
.
Kontrollera att alla kablar har anslutits ordentligt.
Om TV:n inte känner av någon ljudsignal stängs
ljudet av automatiskt.
Detta är en vanlig funktion och alltså inget
tekniskt fel.
Ljudet är dåligt
Kontrollera att ljudet har ställts in på stereo.
Kontrollera Equalizer-inställningarna.
Välj någon av Till standard-inställningarna på
menyn
Till standard
.
Se avsnitt
5.3.2
.
Det kommer endast ljud från en högtalare
Kontrollera att balansen inte har ställts in helt till
vänster eller till höger.
HDMI-anslutningar
Problem med enheter som anslutits med HDMI
Med proceduren för HDMI–HDCP tar det några
sekunder innan TV:n visar bilden från en enhet.
Om TV:n inte känner igen enheten och det inte
visas någon bild på skärmen kan du försöka att
växla från en enhet till en annan och tillbaka igen
så att HDCP-proceduren aktiveras igen.
Om ljudavbrott inträffar ofta läser du enhetens
användarhandbok för att kontrollera
utgångsinställningarna.
Om du använder en HDMI–DVI-adapter
k
ontrollerar du att det finns ytterligare en
ljudanslutning som komplettering till DVI-
anslutningen.
USB-anslutning
USB-enhetens innehåll visas inte på TV:n
Ställ in enheten (t.ex. en kamera) som
"masslagringsenhet".
Det kanske behövs särskilda drivrutiner för USB-
enheten. Dessa kan inte laddas ned till TV:n.
Mina filer visas inte på menyn Multimedia
Det går inte att använda vissa typer av ljud- och
bildfiler. Se avsnitt
8 Teknisk information
.
Ljud- och bildfiler spelas inte upp jämnt
USB-enhetens överföringskapacitet hindrar
överföringshastigheten.
P
ersonal Dator
Datorvisningen på TV:n är inte stabil eller
synkroniserad
Kontrollera att du har valt rätt upplösning i
datorn. Se avsnitt
8 Teknisk information
.
section
8 Technical data
.
Om du inte hittar en lösning på problemet
Stäng av och slå på TV:n igen Om du inte hittar en
lösning på problemet kontaktar du kundtjänst eller
besöker vår webbplats på www.philips.com/support.
T
elefonnummer till kundtjänst finns på sista sidan i
den här användarhandboken.
Ha modell- och produktnumren tillgängliga när du
ringer.
Du hittar numren på förpackningsetiketten eller på
typplattan på TV:ns bak- och undersida.
)
V
arning!
Försök aldrig laga TV:n själv.
42
Felsökning
2701.1 sv 13-09-2007 11:28 Pagina 42