Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 11

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

e
n
n
-
n
Val av digital utsignal
Installation
PCM
Bitstream
(Obearbetad)
Bitstream
(DTS-omkodad)
Bitstream
(Dolby D-omkodad)
Anslutning
HDMI-
mottagare
HDMI- mottagare
HDMI- mottagare
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
Audio
Stream på
Blu-ray-
skiva
PCM
Upp till
7,1-kanals
PCM
DTS-omkodad
Omkodad Dolby Digital*
Dolby Digital
PCM 2-kanals
Dolby Digital
DTS-omkodad
Omkodad Dolby Digital*
Dolby Digital
Plus
PCM 2-kanals
Dolby Digital Plus
DTS-omkodad
Omkodad Dolby Digital*
Dolby TrueHD
PCM 2-kanals
Dolby TrueHD
DTS-omkodad
Omkodad Dolby Digital*
DTS
PCM 2-kanals
DTS
DTS-omkodad
Omkodad Dolby Digital*
DTS-HD hög-
upplöst ljud
PCM 2-kanals
DTS-HD hög-
upplöst ljud
DTS-omkodad
Omkodad Dolby Digital*
DTS-HD Master
Audio
PCM 2-kanals
DTS-HD Master
Audio
DTS-omkodad
Omkodad Dolby Digital*
Ljudström
på DVD
PCM
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
PCM 2-kanals
Dolby Dig
ital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
PCM 2-kanals
DTS
DTS
DTS
Definition
för Blu-ray-
skiva
Valfri
Avkodar
huvudfunktionen
för ljud och
BONUSVIEW-
ljudströmmen
gemensamt
till PCM-ljud
och lägger till
ljudeffekter för
navigering.
Sänder bara ut
huvudfunktionens
ljudström så att
din AV-mottagare
kan avkoda
ljudbiströmmen.
Du hör inget
BONUSVIEW- ljud och
inga navigeringsljud-
effekter.
Avkodar
huvudfunktionen för
ljud och BONUSVIEW-
ljudströmmen
gemensamt till PCM-
ljud och lägger
till navigerings-
ljudeffekter och
omkodar sedan PCM-
ljud till DTS- bistream.
Avkodar huvud-
funktionsljud och
BONUSVIEW-ljud-
stream tillsammans till
PCM-ljud och lägger till
navigeringsljud- effekter
och kodar sedan om
PCM-ljud till Dolby Digital
bitstream.
* Om Source Stream är 2K, används inte inställningen “Dolby D-omkodad”.
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar. :
- Huvudfunktionsljud : Ljudspår för huvudfunktionen.
- BONUSVIEW-ljud : Ytterligare ljudspår, t.ex. kommentatorsspår eller skådespelarens kommentarer.
- Ljudeffekter för navigering : När du väljer en menynavigeringsmarkering, kanske det hörs en
navigerings- ljudeffekt. Ljudeffekter för navigering skiljer sig åt på varje Blu-ray-skiva.
ANMÄRKNINGAR
Se till att du väljer rätt digital utsignal annars
hör du inget ljud eller bara högt oljud.
Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte
är kompatibel med komprimerade format
(Dolby digital, DTS), blir ljudsignalutgången
av PCM-typ.
Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
Vissa Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir
utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal
(PCM eller Bitstream).
Om TV:n inte är kompatibel med
komprimerade flerkanalsformat (Dolby
Digital, DTS) kan spelaren kanske avge PCM
2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer
in Bitstream (antingen omkodning eller
obearbetat) på inställningsmenyn.
Om TV:n inte är kompatibel med PCM-
samplingsfrekvenser över 48 kHz kan
spelaren eventuellt sända ut 48 kHz
nedsamplat PCM-ljud.
Dynamisk områdeskontroll
Gör det möjligt för dig att använda dynamisk
områdeskontroll för Dolby Digital-, Dolby
Digital Plus- och Dolby TrueHD-ljud.
Auto
: Kontrollerar automatiskt det
dynamiska området för Dolby TrueHD-ljud,
baserat på information i Dolby TrueHD-
ljudspåret.
Aktiverar även dynamisk områdeskontroll
för Dolby Digital och Dolby Digital Plus.
Av
: Lämnar det dynamiska området
okomprimerat och gör att du hör
originalljudet.
: Slår på dynamisk områdeskontroll
för alla tre Dolby-formaten. Svagare ljud
blir starkare och volymen för starkare ljud
minskas.
Downmixing-läge
Gör det möjligt för dig att välja metod för
flerkanalig nedmixning som är kompatibel
med ditt stereosystem. Du kan välja att låta
spelaren mixa ned till normal stereo eller
surroundkompatibel stereo.
System
Inställning
Du kan ange språk, nätverksinställningar
etc. genom att använda funktionen för
grundinställningar.
Mer information om
grundinställningsfunktionen hittar du i avsnittet
Grundinställningar i den här bruksanvisningen
(se sidan 9).
Snabbstart
Du kan slå på strömmen snabbt genom att
minska starttiden.
ANMÄRKNINGAR
Om den här funktionen är inställd på
ökar strömförbrukningen i standby-läge.
11
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
1
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 11
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
2
2015-10-26  3:35:42