Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 16

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

3.
För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på den
GUL (C)
knappen igen.
Markeringen för spåret tas bort.
4.
När du är klar, tryck sedan på knappen
TOOLS
, och väljer du knappen
Rippa
med
knapparna ▲▼, och trycker på knappen
E
.
Popup-fönstret för rippning visas.
5.
Använd knapparna ▲▼ för att välja
enheten där rippningsfilerna ska sparas
och tryck sedan på knappen
E
.
ANMÄRKNINGAR
Koppla inte ur enheten under
rippningsprocessen.
6.
Om du vill avbryta rippning av spåret
trycker du på knappen
E
och väljer
Ja
.
Välj
Nej
för att fortsätta rippningen.
7.
När ripningen är klar visas meddelandet
Överför
ingen slutfördes.”.
Tryck på
knappen
E
för att gå tillbaka till
uppspelningsskärmen.
ANMÄRKNINGAR
Den här funktionen kanske inte stöds av
vissa skivor.
På rippningsskärmen kan du också välja
Markera alla
och
Avmarkera alla
.
-
Använd
Markera alla
för att markera alla
spår. Alternativet avbryter dina individuella
spårmarkeringar.
-
Använd
Avmarkera alla
för att avmarkera
alla valda spår direkt.
Skiva K
opiera till
USB
Gör det möjligt för dig att kopiera video-/bild-/
musikinnehåll från en dataskiva till en USB-/
HDD-enhet.
1.
Öppna skivfacket. Placera skivan i facket
och stäng facket. Sätt i en USB-enhet
i USB-uttaget på produktens framsida.
Popup-fönstret för ny enhet visas.
2.
Tryck på knappen ▲ och tryck sedan på
knapparna ◄► för att välja Blu-ray, DVD
eller CD.
3.
Använd knapparna ▲▼ för att välja
Foton, Videor,
eller
Musik
och tryck
sedan på knappen
E
. Skärmen Foton,
videor och musik visas med en lista
över enhetens innehåll. Beroende på
hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer, eller både och.
ANMÄRKNINGAR
Även om spelaren visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med
den innehållstyp du valde i steg 3. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till skärmen Foton, videor och
musik och upprepa steg 3
.
4.
När uppspelningsskärmen visas använder
du knapparna ▲▼◄► för att välja
Videor
,
Foton
eller
Musik
och sedan trycker du på
knappen
GUL (C)
. En bockmarkering visas
till vänster om det önskade objektet.
5.
Upprepa steg 4 för att välja och markera
ytterligare objekt.
6.
Om du vill ta bort det önskade objektet
från listan trycker du på den
GUL (C)
knappen igen.
Bockmarkeringen på objektet tas bort.
7.
När du är klar trycker du på knappen
TOOLS
, och väljer sedan
Kopiera till USB
med knapparna ▲▼, och trycker sedan på
knappen
E
. Popup-fönstret Kopiera till
USB visas.
8.
Använd knapparna ▲▼ för att välja en
enhet att lagra de kopierade filerna på och
tryck sedan på knappen
E
.
ANMÄRKNINGAR
Koppla inte ur enheten när kopieringen
pågår.
9.
Om du vill avbryta kopieringen trycker du
på knappen
E
och väljer
Ja
. Välj
Nej
för
att fortsätta kopieringen.
10.
När kopieringen är klar visas
meddelandet "
Kopieringen är klar.
" Tryck
på knappen
E
för att gå tillbaka till
uppspelningsskärmen.
ANMÄRKNINGAR
Den här funktionen kanske inte stöds av
vissa skivor.
På kopieringsskärmen kan du även välja
Markera allt
och
Avmarkera alla
.
-
Använd
Markera allt
för att markera alla
objekt. Detta avbryter dina individuella
objektval.
-
Använd alternativet
Avmarkera alla
för att
avmarkera alla valda objekt på en gång.
Visa bildinnehåll
Du kan styra uppspelningen av bildinnehåll
som finns på en Blu-ray-skiva, DVD, CD eller
USB-enhet.
Använda verktygsmenyn
Tryck på knappen
TOOLS
under uppspelning.
Starta bildspel/
Stoppa bildspel
Välj om du vill starta eller stoppa
bildspelet.
Bildspelshastighet
Välj för att ställa in en
bildspelshastighet.
Bakgrundsmusik
Välj om du vill lyssna på musik
när du tittar på ett bildspel.
Zoom
Välj om du vill förstora den
aktuella bilden. (Förstorad upp
till 4 gånger)
Rotera
Välj om du vill rotera bilden.
(Detta roterar bilden antingen
medurs eller moturs.)
Information
Visar bildinformationen.
ANMÄRKNINGAR
Verktygsmenyn kan variera beroende på
skiva eller lagringsenhet.
För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik
måste bildfilen vara i samma lagringsmedium
som musikfilen.
Ljudkvaliteten kan påverkas av bithastigheten för
MP3-filen, bildstorleken och kodningsmetoden.
Du kan inte förstora undertexten och PG-
grafiken i helskärmsläget.
A
In
n
F
i
S
S
E
v
U
s
i
D
s
I
16
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
6
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 16
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
7
2015-10-26  3:35:47