Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 17

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

r
g.
p
a
k
k
f
ör
n
.
Appendix
Felsökning
Innan du begär service bör du kontrollera följande.
PROBLEM
LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1m från spelaren.
Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för
att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i
batterierna och försök igen.
Skivan spelas inte.
Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande
visas på skärmen.
Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar).
Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget
skiljer sig från valet i
inställningsmenyn.
Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som
det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra
skärmens bildformat.
Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor.
Det här är inte något problem hos spelaren.
Inget ljud.
Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
PROBLEM
LÖSNING
Skärmen är blank.
Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan
hantera (exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV:
Tryck på knappen
p
(på frontpanelen) längre än fem sekunder utan
någon skiva isatt. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-
BD-data i minnet.
Glömt PIN-koden.
Tryck på knappen
p
(på frontpanelen) längre än fem sekunder utan
någon skiva isatt. Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till
fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-
BD-data i minnet.
Bilden har störningar eller
är delvis förvrängd.
Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.
Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på spelaren.
Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMI-
skärmen.
Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Jag upplever andra
problem.
Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver
aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till.
Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste
Samsung-auktoriserade servicecenter.
ANMÄRKNINGAR
När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
17
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
7
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 17
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
7
2015-10-26  3:35:47