Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 19

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

a
s
s
a
D
-
e
n
a
,
e
n.
g.
m
e
n
T
T
T
”.
Kopieringsskydd
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för
innehåll på Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns
vissa begränsningar för uppspelning, analog utsignal etc. för AACS-skyddat innehåll.
Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera
beroende på tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/
eller ändrats av AACS efter tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BD-
ROM Mark och BD+ även som skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, vilket innebär
vissa begränsningar för uppspelning av BD-ROM Mark och/eller BD+ -skyddat innehåll.
Mer information om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller den här produkten kan du få om du
kontaktar SAMSUNG:s kundcenter.
• Många Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till
en videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray-/DVD-
skivor.
• Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning,
visning, distribuering eller revidering av TV-program, videoband, Blu-ray-skivor, DVD-skivor
och annat material innebära lagbrott.
Cinavia-meddelande
: Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet
obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och
uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av
Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För
att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och
skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt
och väntande patent, samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan
teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2013
Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och nedmontering är
förbjudet.
Licens
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla
D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Se http://patents.dts.com för DTS-patent. Tillverkad på licens från DTS
Licensing Limited. DTS, symbolen samt DTS och symbolen tillsammans är
registrerade varumärken och DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör
DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
• DivX
DivX Certified®-enheten har gått igenom rigorösa tester för att garantera att
den spelar upp DivX®-video.
För att spela upp köpta DivX-filter ska du först registrera din enhet på vod.
divx.com. Hitta din registreringskod i avsnittet DivX VOD på din enhets konfigurationsmeny.
DivX Certified® för att spela upp DivX®-video på upp till HD 1080p, inklusive premium-
innehåll.
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, LLC och
används på licens.
Den här produkten täcks av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
• Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt
logotypen HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
• Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess
dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
• Licensmeddelande för Open Source
- Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i
produktmenyn.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och dess logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
1
9
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 19
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
7
2015-10-26  3:35:47