Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 2

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

Säkerhetsinformation
Varning
Den här symbolen visar det
finns hög spänning inuti. Det är
farligt att på något sätt komma
i kontakt med någon intern del i
den här produkten.
Den här symbolen visar att
viktiga dokument om användning
och underhåll medföljer den här
produkten.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE
OBSERVERA
: FÖR ATT MINSKA RISKEN
FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE
TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL
KVALIFICERAD PERSONAL.
Hål och öppningar i höljet och på baksidan
eller på undersidan finns till för nödvändig
ventilation. För att säkerställa att den här
apparaten fungerar ordentligt, och för att
skydda den från att den överhettas, får de
här hålen och öppningarna aldrig blockeras
eller övertäckas.
- Placera inte apparaten på trånga platser,
som t. ex. i en bokhylla eller i skåp, om
det inte finns riktig ventilation där.
-
Placera inte apparaten nära eller ovanför
element eller värmespjäll, eller på en plats
där den kan utsättas för direkt solljus.
-
Placera inga behållare (vaser etc), som
innehåller vatten, på den här apparaten.
Utspillt vatten kan orsaka brand eller
elektriska stötar.
Utsätt inte den här apparaten för regn eller
för platser nära vatten (nära ett badkar,
handfat, diskbänk eller pool etc). Om den här
apparaten råkar blir blöt ska du koppla ur
den och omedelbart kontakta en auktoriserad
handlare.
Den här apparaten går på batterier. I ditt
område kan det finnas regelverk som kräver
att du kasserar de här batterierna på rätt sätt.
Kontakta dina lokala myndigheter för att få
information om kassering eller återvinning
.
• Överbelasta inte vägguttag, skarvsladdar eller
laddare mer än deras kapacitet tillåter, eftersom
det kan leda till brand eller elektriska stötar.
Dra strömsladdarna så att det inte råder
någon risk att någon snubblar över dem
eller att de hamnar i kläm av föremål som
har placerats på eller mot sladdarna.
Var särskilt uppmärksam på sladdarnas
kontakter, vägguttag och platsen där
sladdarna är inkopplade i apparaten.
För att skydda denna apparat från
åskväder, eller när den lämnas obevakad
och oanvänd under längre perioder, ska du
koppla ur den från vägguttaget och koppla
ur antennen eller kabelsystemet. Det
kommer förhindra att utrustningen skadas
av blixtnedslag eller överspänning.
Innan AC-strömsladden ansluts till DCadapterns
uttag bör du se till att DC-adapterns spänning
motsvarar den lokala strömstyrkan.
Sätt aldrig i något av metall i den här
apparatens öppna delar. Att göra det kan
orsaka farliga elektriska stötar.
• För att undvika elektriska stötar bör du
aldrig röra vid apparatens insida. Endast
kvalificerade tekniker bör öppna den här
apparaten.
• Se till att koppla in strömsladden så att
den sitter i ordentligt. När strömsladden
kopplas ur från ett vägguttag ska du alltid ta
tag i strömsladdens kontakt. Dra aldrig ur
strömsladden genom att dra i själva sladden.
Rör inte vid strömsladden med våta händer.
• Om den här apparaten inte fungerar
normalt, i synnerhet om avvikande ljud eller
dofter kommer från den, ska du omedelbart
koppla ur den och kontakta en auktoriserad
handlare eller servicecenter.
Underhåll av höljet.
- Se till att du har stängt av alla apparater
innan du ansluter några komponenter till
den här produkten.
- Om du flyttar produkten snabbt från en
kall plats till en varmare kan det uppstå
kondens på mekaniken och linsen vilket
kan ge upphov till onormal uppspelning.
Om detta inträffar, ska du dra ur
kontakten och vänta i två timmar innan du
ansluter den igen. Sätt sedan i skivan och
försök spela upp den igen
.
• Se till att dra ur strömsladden ur uttaget om
produkten inte ska användas eller om du
under längre tid kommer att vara hemifrån
(särskilt när barn, äldre eller handikappade
personer vistas ensamma i hemmet).
- Dammlager kan orsaka elektriska stötar,
elektriskt läckage eller brand genom att
få strömsladden att avge gnistor och
värme, eller få isoleringens skick att
försämras.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter för
information, om du tänker installera din
produkt på en plats med mycket damm, höga
eller låga temperaturer, hög fuktighet, kemiska
ämnen, eller på en plats där den kommer att
vara påslagen 24 timmar om dygnet, som
t. ex. på en flygplats eller tågstation etc. Att
bortse från detta kan leda till allvarliga skador
på din produkt.
Använd endast ordentligt jordade kontakter
och vägguttag
.
-
Att inte använda ordentligt jordade
kontakter kan orsaka elektriska stötar
eller skador på utrustningen. (Endast
klass I-utrustning.)
För att helt stänga av den här apparaten
måste du koppla ur den från vägguttaget.
Därför måste det alltid vara enkelt att komma
åt vägguttaget och strömkontakten.
Låt inte barn klänga på produkten.
Förvara tillbehören (batterier etc) säkert på
en plats utom barns räckhåll.
Installera inte produkten på en instabil plats,
som t. ex. en löst sittande hylla, ett sluttande
golv, eller på en plats där det vibrerar.
Produkten får ej tappas eller ta emot slag.
Om produkten skadas ska du koppla ur
strömkontakten och kontakta ett servicecenter.
För att rengöra den här apparaten ska du
koppla ur strömsladden från vägguttaget
och torka av produkten med en mjuk och
torr duk. Använd inga kemikalier, som t.ex.
vax, bensen, alkohol, thinners, insektsmedel,
doftspray, smörjmedel eller rengöringsmedel.
Sådana kemikalier kan skada produktens
utseende eller sudda ut text på produkten.
Utsätt inte apparaten för droppar eller skvätt.
Ställ inte föremål fyllda med vätskor, såsom
vaser, på apparaten.
Släng inte in batterierna i eld.
Koppla inte in flera elektriska enheter i
samma vägguttag. Överbelastning av ett
uttag kan orsaka överhettning och sin tur
leda till brand.
Det råder farlig risk för explosion om
du ersätter batterierna som använts i
fjärrkontrollen med fel typ av batteri. Ersätt
dem endast med motsvarande typ.
K
D
e
e
n
a
n
ar
a
n
O
B
2
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
2
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 2
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
3
4
2015-10-26  3:35:34