Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 20

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den
ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att
garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den
köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer
dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella
landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0771-SAMSUNG (0771-7267864)
http://www.samsung.com/se
GARANTIVILLKOR
1.
Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp
tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen,
samt att serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2.
Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte
av produkten eller den felaktiga delen.
3.
Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända
servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än
av Samsung godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på
produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av
denna garanti.
4.
Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av
att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska
standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket
produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att
omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon
skada som kan bli följden därav.
5.
Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a)
Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b)
Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av
produkten.
c)
Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, installation.
d)
Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig
nätspänning, otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6.
Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten
till produkten under garantiperioden.
7.
Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det
rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra
rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter,
och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador
eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller
på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
2
0
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 20
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
4
7
2015-10-26  3:35:47