Samsung Blu-ray-spiller J4500R Bruksanvisning i original – Page 9

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Blu-ray
Product: Samsung Blu-ray-spiller J4500R
Pages: 21
File size: 3 MB

M
I
Inställningar
Proceduren för grundinställningar
Startskärmen visas inte om du inte
konfigurerar grundinställningarna.
OSD (On Screen Display) kan ändras på
spelaren efter en programuppdatering.
Åtkomststegen kan variera beroende vilken
meny som är vald.
När den initiala inställningsprocessen är
klar kan du använda panelknapparna och
fjärrkontrollen.
När du har anslutit spelaren till din TV slår
du på TV:n och spelaren. När du slår på
spelaren för första gången visas spelarens
grundinställningsskärm på TV:n. Med
grundinställningsproceduren kan du ställa
in skärmmenyspråk och bildförhållande
(skärmstorlek).
ANMÄRKNINGAR
Om du vill visa den initiala inställningsskärmen igen
för att göra ändringar trycker du på knappen
p
på spelarens frontpanel i mer än fem sekunder utan
någon skiva isatt.
Detta återställer spelaren till
standardinställningar.
När grundinställningsprocessen är klar kan
du använda HDMI-CEC-funktionen.
Om du vill använda funktionen
Anynet+(HDMI-CEC) som en hjälp i
startprocessen, ska du följa instruktionerna
nedan.
1) Anslut spelaren till en Anynet+(HDMI-CEC)-
kompatibel Samsung TV med hjälp av en
HDMI-kabel.
2) Ställ in Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen
som På på både teven och spelaren.
3) Ställ in TV:n på grundinställningsprocessen.
Om spelaren lämnas i stoppläget i mer
än 5 minuter utan att användas visas en
skärmsläckare på TV:n. Om spelaren lämnas
i skärmsläckarläget i mer än 25 minuter
kommer enheten automatiskt att slås av.
Menynavigering
1
2
4
3
1
Knappen
HOME
: Tryck på den här för att
gå till startskärmen.
2
Knappen
RETURN
: Återgå till föregående
meny.
3
E
(Enter)/RIKTNINGS
-knappar:
Flytta markören eller välj en post.
Aktivera den markerade posten.
Bekräfta en inställning.
4
Knappen
EXIT
: Tryck här för att avsluta menyn.
Startmenyn
Ändra enhet
Inställn.
SPELA SKIVA
FOTON
VIDEOR
MUSIK
Ingen skiva
2
5
6
4
1
3
1
Väljer VIDEOR.
2
Väljer MUSIK.
3
Väljer Inställn..
4
Väljer Ändra enhet.
5
Väljer SPELA SKIVA.
6
Väljer FOTON.
ANMÄRKNINGAR
Video-, foto- och musikalternativen kräver
att du har rätt skiva insatt i spelaren eller en
USB-flash-enhet ansluten till spelaren.
Öppna inställningsmenyn
Följ stegen nedan för att få tillgång till
inställningsmenyn och undermenyer:
1.
Tryck på knappen
PÅ/AV
.
Startmenyn visas.
2.
Tryck på knapparna
▲▼◄►
för att välja
Inställn.
och tryck sedan på knappen
E
.
3.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskad undermeny och tryck sedan på
knappen
E
.
4.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
post och tryck sedan på knappen
E
.
5.
Tryck på knappen
EXIT
för att lämna
menyn.
ANMÄRKNINGAR
Åtkomststegen kan variera beroende
vilken meny som är vald. OSD (On Screen
Display) kan ändras på spelaren efter en
programuppdatering.
Bild
Du kan konfigurera olika visningsalternativ,
t.ex. TV-bildformat, Upplösning etc.
TV-bildformat
Beroende på vilken typ av TV du har kan du
behöva justera skärminställningarna.
ANMÄRKNINGAR
Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat
inte är tillgängliga.
Om du väljer ett bildformat och alternativ
som skiljer sig från bildformatet på TV-
skärmen kan bilden komma att visas
förvrängd.
9
B
D
_
J
4
5
0
0
R
_
S
W
E
_
W
e
b
_
1
0
2
6
.
i
n
d
d
9
BD_J4500R_SWE_Web_1026.indd 9
2
0
1
5
-
1
0
-
2
6


3
:
3
5
:
3
8
2015-10-26  3:35:38